អគុណទ័ព្ធអាវសរជួរមុខ! ថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាសះស្បើយ ២២៤ នាក់បន្ថែមទៀត

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសឱ្យដឹងថា មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ចំនួន ៦៥៥ នាក់ ដែលនៅក្នុងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ទាំងអស់ រួមមាន ភ្នំពេញ ៥២២ នាក់ ព្រះសីហនុ ១១៣ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាក់ កណ្ដាល ៥ នាក់ តាកែវ ៥ នាក់ កំពង់ចាម ៣ នាក់ កែប ៣ នាក់ មណ្ឌលគិរី ១ នាក់ ត្បូងឃ្មុំ ១ នាក់ កំពង់ស្ពឺ ១ នាក់ និង មានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ២២៤ នាក់នៅថ្ងៃនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួង បានឱ្យដឹងថា ចំណោមអ្នកជាសះស្បើយទាំង ២២៤ នាក់ នៅថ្ងៃនេះ សុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ទាំងអស់ ៕ប្រភពពី Popular Magazine ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមអានសេចក្តីលំអិតខាងក្រោម៖

Read More

ថ្ងៃនេះមានសន្ទុះខ្លាំង! រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ៦៥៥ នាក់ ខណៈភ្នំពេញបន្តឈរលើតារាង មានអ្នកឆ្លងច្រើន

ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានប្រកាសព័ត៌មានឱ្យបានដឹងថា កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៥៥ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាក់បន្ថែមទៀត ដែលក្នុងតួលេខនេះសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ។ ក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេ ដល់ទៅ ៥២២ នាក់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសានេះ ចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមាន ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ – ករណីឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសឡើងដល់ ៨៨៤៨ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៣១៤៨ នាក់ – អ្នកស្លា.ប់ចំនួន ៦១ នាក់ – អ្នកកំពុងព្យាបាលចំនួន ៥៦៣៣ នាក់ ៕ប្រភពពី Popular Magazine ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមអានព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖

Read More

សូមជ្រាប! លោក គឹម សន្តិភាព បញ្ជាក់ច្បាស់ៗ ក្នុងតំបន់ក្រហម មិនអនុញ្ញាតិឱ្យទៅផ្សារ ហើយគ្មានចែកប័ណ្ណអ្វីឡើយ

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិ្តធម៌ លោក គឹម សន្តិភាព បានចេញមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា «ក្នុងតំបន់ក្រហម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនអនុញ្ញាតឱ្យទៅផ្សារទេ ហេតុនេះក៌៏មិនមានការចែកបណ្ណនេះដែរ ។ មានតែមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ យកសំណាក និង ចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីផ្ទះបាន សម្រាប់តំបន់ក្រហម» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ខាងលើ បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងទៀតថា នៅក្នុងតំបន់ក្រហម គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការទៅផ្សារទិញស្បៀងនោះទេ ហើយការដោះស្រាយស្បៀងដល់មុខផ្ទះ គឺជាតួនាទីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននីមួយៗ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំឭកផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាឱ្យអាជ្ញាធរកំណត់តំបន់ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់ជា «តំបន់ក្រហម» ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Read More

នៅកោះពេជ្រ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ជាកម្មករសំណង់មានចំនួន ៦០ នាក់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣០ នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះ តាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះ ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋបាលរាជធានី បានឱ្យដឹងថា នៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ៣៣០ ករណី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ គឺរកឃើញកម្មករសំណង់ប្រមាណជាង ៦០ នាក់ វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅក្នុងតំបន់កោះពេជ្យ ដែលមានលេខរៀងចាប់ពី ២២៥ ដល់ ២៨៧ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីដឹងពីអត្តសញ្ញាណ សូមអានលិខិតខាងក្រោម ចាប់ពីលេខរៀងទី ២២៥ ដល់ ២៨៧ ៖

Read More

ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយពីរ ស៊ុំ ពៅ និងបក្ខពួក ដែលរត់ពន្ធមនុស្សពីស្វាយរៀង ទៅភ្នំពេញ ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់

(ស្វាយរៀង)៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ស៊ុំ ពៅ និងបក្ខពួកចំនួន៦នាក់ផ្សេងទៀត ដែលបានចាប់ខ្លួនរឿងរត់ពន្ធជនជាតិចិនពីខេត្តស្វាយរៀង ទៅរាជធានីភ្នំពេញ ផ្ទុយពីបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពេលកំពុងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្តស្វាយរៀង ដើម្បីធ្វើការផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។សេចក្ដីរាយការណ៍ពីភ្នាក់ងារ Fresh News ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះថា ផ្កាយពីរ ស៊ុំ ពៅ និងបក្ខពួកចំនួន៦នាក់នោះ ត្រូវបានបញ្ជូនពីអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្វាយរៀង ទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង ដើម្បីធ្វើការសួរនាំ និងត្រៀមបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្ដ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសានេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មន្ដ្រីនគរបាលបានបញ្ជាក់ថា ការឃាត់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍ទោម្នាក់នេះ និងបក្ខពួក បានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង៣៖០០នាទីទាបភ្លឺ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅខាងមុខសណ្ឋាគារ TTP1 ស្ថិតនៅភូមិបាវិតកណ្តាល សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ដែលបំពានបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រ រាជធានីភ្នំពេញ មិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញ-ចូល ឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅខេត្តទូទាំងប្រទេស ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចដើរល្បាតបានប្រទះឃើញរថយន្តសង្ស័យចំនួន៤គ្រឿង នៅខាងមុខសណ្ឋាគារ TTP1 ក្រុងបាវិត និងកំពុងនាំជនជាតិចិនឡើងចូលក្នុងរថយន្ត ក៏ឃាត់សាកសួរទើបបែកធ្លាយរឿងរត់ពន្ធដឹកជនជាតិចិន ចេញពីខេត្តស្វាយរៀង ទៅរាជធានីភ្នំពេញ ទើបចាប់ឃាត់ខ្លួនតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមត្ថកិច្ចបង្ហើបបន្ថែមថា ជនសង្ស័យឈ្មោះ ស៊ុំ ពៅ ប្រើប្រាស់រថយន្តម៉ាក LEXUS 570 KURO ពណ៌ខ្មៅ ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BL-8896 ចំណែកមេខ្យល់ឈ្មោះ ស៊ូ សុភា បើកបររថយន្តម៉ាកតូយ៉ូតា ហាយហ្រីតពណ៌ទឹកមាស ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2N-4801 និង៤នាក់ទៀត២នាក់ ប្រើរថយន្តស៉ីរ៉ែន ស្លាកលេខខេមរភូមិន្ទ2-9170 និង២នាក់ទៀត ប្រើរថយន្តពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BK-0821។ពាក់ព័ន្ធករណីនេះ នាយឧត្តមសេនីយ៍ វង្ស ពិសេន អគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេរមភូមិន្ទ បានបើកផ្លូវឲ្យសមត្ថកិច្ចខេត្ដស្វាយរៀង ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ មិនលើកលែងឲ្យនោះឡើយ ចំពោះមន្ដ្រីយោធាផ្កាយពីរ ស៊ុំ…

Read More

ឃើញហើយខ្លោចចិត្ត! ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ ជិតគ្រប់ខែទៅហើយ គ្មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលឲ្យ ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះជួល ស្នើសុំឲ្យរើចេញ ឃើញហើយអាណិតពេក ស្រាប់តែលោកជំទាវ កែ សួនសុភី សម្រេចធ្វើរឿងមួយនេះជូន….

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ប្រហែលជាម៉ោង ៥ ល្ងាច មហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង មិនគួរឲ្យជឿថា ស្ត្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះ ជិតគ្រប់ខែទៅហើយ គ្មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលឲ្យគេ ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះ ស្នើសុំឲ្យរើចេញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួមជាមួយគ្នានេះដែរ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា៖ “Aing Serey Piseth” បានធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមទៀតថា៖ “ទឹកចិត្តមេស្រី លោកជំទាវ កែ សួនសុភី ស សុខា ស្ត្រីពោះធំជិតគ្រប់ខែឈ្មោះ យឹម សុផា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃផ្ទះជួលត្រូវបានម្ចាស់ស្នើសុំអោយរើចេញនៅរសៀលនេះត្រូវបានខ្ញុំចុះទៅសម្របសម្រួល និងបានរកកន្លែងផ្ទះជួលថ្មីបានហើយព្រមទាំងបានទទួលអំណោយពីលោកជំទាវ កែ សួនសុភី ស សុខា រួមមាន៖ អង្ករ៤បេ មី១កេះ ត្រីខ៣យួរ ទឹកត្រី១យួរ ទឹកស៊ីអ៉ីវ១យួរ អំបិល ស្កសរ ប៊ីចេង សៀង ឆៃប៉ូវ ទឹកសុទ្ធ និងថវិកា២០ម៉ឺនរៀល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ***បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតលោកជំទាវ កែ សួនសុភី ស សុខាថែមទាំងឧបត្ថម្ភការសម្រាលកូនជូនបងស្រីរូបនេះថែមទៀតផង ដើម្បីជាតិ ប្រជាជន និងយុវជន”។ ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ។

Read More

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចបិទខ្ទប់ក្រុងព្រះសីហនុ ១៤ថ្ងៃ

(ព្រះសីហនុ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានសម្រេចបិទខ្ទប់ក្រុងព្រះសីហនុ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ បន្ទាប់ពីជំងឺកំពុងកំរើកឡើងវិញខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ដែល Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបញ្ជាក់ថា ការបិទខ្ទប់នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងកំលុងពេលបិទខ្ទប់នេះ រដ្ឋបាលខេត្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការចេញពីលំនៅឋាន លើកលែងតែករណីចាំបាច់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការធ្វើអាជីវកម្មនានា ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរ លើកលែងតែអាជីវកម្មចាំបាច់នឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជាសេវាសុខាភិបាល និងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារប៉ុណ្ណោះ។ប្រភពពី Fresh News

Read More

ទោះជាវៀតណាមបិទការនាំចូល បន្លែ ត្រី សាច់មកកម្ពុជា ក៏យើងមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គងខ្លួនឯងបានដែរ…

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថា ក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល នេះកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងផ្គត់ផ្គង់បន្លែ ត្រី សាច់ ពី ៧៥% ទៅ១០០% ដោយខ្លួនឯងបាន ។ឯកឧត្តម វេងសាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទមានប្រសាសន៍ថា ការបិទជាឯកតោភាគីពីភាគីវៀតណាម មិនឲ្យបន្លែរបស់ខ្លួនចូលមកកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ គឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់កសិករកម្ពុជាទៅវិញទេ គឺយើងឈានទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯង ព្រោះកន្លងមកយើងពិបាកប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយប្រទេសជិតខាង ដោយគេលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងបន្លែក្នុងស្រុកយើង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សំឡេង៖”ផលិតផលរបស់យើងអាចផ្គត់ផ្គង់បានប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ៧០% ហើយក្នុង រដូវរំហើយអាចផ្គត់ផ្គង់បាន ៨០ភាគរយ តែនៅរដូវក្តៅនេះអាចថយមកវិញ។ តែទោះជាយ៉ាងណាមិនខ្វះទេ។ កន្លងមកយើងមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងបាន ដោយសាតែគេនាំចូលផលិតផលមួយចំនួនមានតម្លៃថោកជាងយើង។មួយទៀតកន្លងមកគេគ្រប់គ្រងទីផ្សារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលក់នៅកម្ពុជាបានស្ទើរទាំងស្រុង។ ដូច្នេះយើងពិបាកប្រជ្រៀតក្នុងការបែងចែកទីផ្សារនេះ។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយកសិករមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតដាំដុះបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់បន្លែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់តំបន់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីកាត់ ផ្តាច់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩នេះ គឺជាឧបសគ្គនៃការដឹកជញ្ជូន បន្លែ ត្រី សាច់ ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបណ្ដាលឲ្យបន្លែត្រីសាច់មានការឡើងថ្លៃ។ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសាលារាជធានីភ្នំពេញកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីកន្លែង ឬទីតាំង ដើម្បីងាយស្រួលដឹកបន្លែ ត្រីសាច់ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ និងបំពេញតម្រូវការហូបចុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមអ្នកតាមដានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងក្រុមកសិករកម្ពុជាបានឯកភាពចំពោះការលើកឡើង របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់និងនេសាទខាងលើនេះ។ ក្រុមអ្នកតាមដានផ្នែកនេះបានជឿជាក់ថា កម្ពុជាអាចធ្វើបានសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកទាំងបន្លែ និងត្រីសាច់ព្រោះកម្ពុជាមានតំបន់សក្តានុពលច្រើនណាស់អាចដាំបន្លែបានទាំងខែប្រាំងនិងវស្សា។ កត្តានេះរឹតតែជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករនិងអង្គការដៃគូនានាដែលវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឲ្យខិតខំបង្កើនបរិមាណដាំដុះឲ្យកាន់តែច្រើនព្រោះមានទីផ្សារច្រើនលក់នៅទូទាំងប្រទេស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថា ក្នុង១ឆ្នាំកម្ពុជាមានតម្រូវការបន្លែប្រមាណជា១លានតោន ក្នុងនោះកម្ពុជាខ្លួនឯងអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងពីចន្លោះ ៧៥ ដល់៨០ម៉ឺនតោនពោលគឺនាំចូលតែប្រភេទបន្លែនៅតំបន់ត្រជាក់ ដែលពិបាកដាំនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ៕ ប្រភពពីភូមិរ៉ារាត្រី

Read More

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ រហូតដល់ ៤៤៦នាក់ថែមទៀត ភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន១៣០នាក់ជាសះស្បើយ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៤៦នាក់ថែមទៀត ដែលភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន១៣០នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងទាំង៤៤៦នាក់ សុទ្ធសឹងជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ៣៣១នាក់, ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ១នាក់, ខេត្តបាត់ដំបង ១នាក់, ខេត្តកំពង់ចាម ១នាក់, ខេត្តព្រៃវែង ១នាក់, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ២នាក់, ខេត្តស្វាយរៀង ១នាក់, ខេត្តតាកែវ ៥នាក់, ខេត្តកណ្តាល ២១នាក់ និងខេត្តព្រះសីហនុ ៨២នាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង១៣០នាក់វិញ គឺមាន៣នាក់ជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស និងចំនួន ១២៧នាក់ផ្សេងទៀត សុទ្ធសឹងជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ នៃព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ ដោយទទួលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន២លើក ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ ដើម្បីតាមដានសុខភាព។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៨ ១៩៣នាក់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ -អ្នកឆ្លង ៨១៩៣នាក់ -អ្នកជាសះស្បើយ ២៩២៤នាក់ -អ្នកកំពុងសំរាកព្យាបាល ៥២០៤នាក់ -អ្នកស្លា.ប់ ៥៩នាក់ ចូរអានសេចក្តីលំខាងក្រោម…

Read More

ម្តងពីខេត្តមានមនុស្សជិត២០០នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់នៅ 7NG ត្រូវយកសំណាក និងធ្វើចត្តាឡីស័ក

(កណ្ដាល)៖ បន្ទាប់ពីរកឃើញកម្មការនីម្នាក់ ដែលធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 7NG ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល មានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩នោះ អាជ្ញាធរក៏បានសហការគ្នាស្រាវជ្រាវរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ និងប្រយោលប្រមាណជិត ២០០នាក់ ដោយបានយកសំណាក និងដាក់ឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័កទាំងអស់គ្នា ខណៈអ្នកខ្លះធ្វើការ-រស់នៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ហើយអ្នកខ្លះទៀតរស់នៅស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់កម្មការនីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩នោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ប៊ុន ផេង អភិបាលស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល បានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារ Fresh News នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះថា កម្មការនីរូបនេះមានឈ្មោះ ឌឿន ចន្ធា អាយុ២២ឆ្នាំ ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Starlight apparel manufacturing co.,ltd។ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា រូបគេបានទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឯភូមិត្នោត ឃុំរកា ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង ហើយត្រលប់មកវិញនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលកម្មការនី ឌឿន ចន្ធា ចូលមកធ្វើការវិញ បុគ្គលិកសន្តិសុខក្នុងរោងចក្រខាងលើនេះក៏បានវាស់កម្ដៅលើខ្លួនកម្មការនីរូបនេះ ហើយក៏ឃើញកម្ដៅឡើងដល់ ៣៨អង្សាសេ។ ដោយមើលទៅឃើញអាការៈដូចមិនសូវស្រួលខ្លួន សន្តិសុខដដែលនោះក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការទេ គឺត្រូវរង់ចាំនៅខាងក្រៅសិន។ ភ្លាមនោះ ខាងរដ្ឋបាលក្នុងរោងចក្រក៏បានទាក់ទងមកអាជ្ញាធរឲ្យបានដឹងឮ រីឯកម្មការនី ឌឿន ចន្ធា ក៏បានត្រលប់ទៅស្រុកវិញបាត់ទៅ។លោក ប៊ុន ផេង បានបន្តថា បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះភ្លាម អាជ្ញាធរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលបានទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង ដើម្បីសហការគ្នាលើការគ្រប់គ្រងដំណើររបស់កម្មការនី ឌឿន ចន្ធា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ ដើម្បីចាត់វិធានការសុខាភិបាល និងយកសំណាកទៅពិនិត្យជាបន្ទាន់។ ជាលទ្ធផល កម្មការនីរូបនេះពិតជាមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ពិតមែន ហើយត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅឯខេត្តព្រៃវែង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានោះ អាជ្ញាធរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ក៏បានរកឃើញក្រុមកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរ Starlight apparel manufacturing co.,ltd នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 7NG រាប់តាំងពីអ្នកជិះឡានជាមួយគ្នា សរុបចំនួន…

Read More