ដំណឹងល្អ រដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះថ្លៃភ្លើង ១គីឡូ សល់ត្រឹមតែ ៣៨០រៀលប៉ុណ្ណោះ ក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

ក្នុងពេល​មាន​ជំងឺ​កូ​វី​–១៩ ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ប្រើប្រាស់​អគ្គិ​ស​នី​អស់​ច្រើន ជាង​មុន ព្រោះ​ពួកគេ ​ស្នាក់​នៅផ្ទះ ដើម្បី​ បង្ការ​មិ ន​ឱ្យ​ឆ្លង​មេរោគ​នេះ ស្រប តាម​ការ​ អំពាវនាវ របស់​រា ជ​រដ្ឋាភិបាល​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដើម្បី​ជួយ ​សម្រួល​ដល់​ជីវភាព ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល បាន​កាត់ បន្ថយ​តម្លៃ​អគ្គិសនី​ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ប្រើប្រាស់ ជា​ប្រភេទ ​លំនៅឋាន រួមមាន​៖ លំនៅឋាន ប្រើ​អស់ពី​១–១០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង​១​ខែ មានតម្លៃ​៣៨០​រៀល ក្នុង​១​គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ប្រើ​អស់ពី​១១–៥០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ក្នុង​១​ខែ មានតម្លៃ​៤៨០​រៀល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាការ​កត់សំគាល់ អគ្គិសនី គឺជា​គោលនយោ បាយ​សំខាន់​មួយ ក្នុងចំណោ ម​គោ លនយោ បាយ អាទិភាព​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៤ របស់ ​រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រៅពី​ទឹក ផ្លូវ និង​មនុស្ស​៕

Related posts

Leave a Comment