ខ្លាំងមែន!! តុលាការវៀតណាម កាត់ទោសប្រ​ហារ​ជីវិត អ្នកជួ​ញ​ដូរ​គ្រឿ​ង​ញៀ​ន​ម្តង ៥នាក់ និង៧នាក់ទៀត ជា​ប់គុកអស់​១ជីវិត…

​តុលាការ​ក្រុង​ហូ​ជី​មី​ញ កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បា ន​កា ត់ ទោ ស ​ប្រ ហារ ជី វិ ត​សមាជិក​៥ នាក់​នៃ ​ក្រុម ​ជួ ញ ដូរ​ គ្រឿ ង ញៀ ន ​ឆ្លង ដែ ន​មួយ ដែល​រួម​ទាំ ង​ម្តា យ​ម្នាក់​ និង ​កូន ស្រី​ ម្នាក់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សមាជិក​៥ នាក់​នៃ ក្រុម​ ជួ ញ ដូរ​ គ្រឿ ង ញៀ ន​ នេះ គឺ​មានឈ្មោះ ង្វៀន ទ្រី យុង​, ត្រា​ន់ គ្វី ដាង ,​ដាង វ៉ាន់​យុង និង​ស្ត្រី​២​ នា ក់​គឺ​ម្នា ក់​ ឈ្មោះ​ង្វៀន ធី ហ័​រ និង​ដូ ធី យុង​ ដែល​ត្រូវ ជា​ម្តា យ​និ ង​កូន ស្រី​។​​ពួ កគេ​ ទាំងនេះ ត្រូវបាន​ រកឃើញ ​មាន ​ពិរុទ្ធ​ពី ប ទ​ជួ ញ ដូ រ​គ្រឿ ង ញៀ ន​ ខុ ស ច្បា ប់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មនុស្ស​ ៧​នា ក់​ទៀត​ត្រូវ បាន​ កា ត់ ទោ ស ​ឱ្យ​ជា ប់គុ ក​អ ស់​មួយ ជីវិត ​ខណៈដែល​ ចុង ចោ ទ​ម្នា ក់​ត្រូវ​ ជា ប់ពន្ធនាគារ​ ៧ ឆ្នាំ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជ ន ជាប់ ចោ ទ​បា ន​ជួ ញ ដូ រ​គ្រឿ ង ញៀ ន​ ហេ​ រ៉ូ​អ៊ី ន​២៦,២​គីឡូក្រាម និង​មេ តំ​ហ្វេ​ តា​មីន ចំនួន​២​គីឡូក្រាម ​ពី​ប្រទេ ស​ ឡាវ ​ចូល​ប្រទេ ស ​វៀត ណាម តា ម​ច្រកព្រំ ដែន នៅ​ខេត្ត ង៉េ​អាន​ និង​ច្រក ព្រំដែ ន​ នៅ​​ខេត្ត​ក្វាង​ ប៊ិញ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment