ទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាណាស់! ជប៉ុនគិតគូរដល់ខ្មែរណាស់ ផ្តល់ម៉ាស៊ីន​ច្រោះយកសំរាមពីលូ មុនបង្ហូរចូលទន្លេ ស្វ័យប្រវត្តិ​ទី​៤ នៅ​​ភ្នំពេញ…

នា​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ម៉ាស៊ីន​កាយ និង​ប្រមូល​សំរា ម​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទី​៤ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ នៅ​តំបន់​ផ្សារ​កណ្តាល សម្រាប់​ច្រោះ​យក​កាក​សំណល់​សំរាម ពី​បំពង់ ​បង្ហូរទឹក​មុន ​នឹង​ហូរ​ទៅ​កាន់​ទន្លេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ម៉ាស៊ីន​កាយ និង​ប្រមូល​សំរាម​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទី​២ នៅ​ស្ថានីយ​បូមទឹក​ព្រះ​គ​ន្ល​ង់ ក៏​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ ហើយ​ម៉ាស៊ីន​នៅ​៣ ទីតាំង​ផ្សេង​ទៀត ក៏​នឹង​បញ្ចប់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​ផង​ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​គ្នា​នោះ លោក​ឯកអគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​បុគ្គលិក​កម្ពុជា​ជា​ច្រើន និង​អ្នកជំនាញ​ជប៉ុន ដែល​បាន​ធ្វើការ​លើ​គម្រោង​នេះ ។ស្ថានទូត​ជប៉ុន ក៏​បាន​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​បន្ត​ចូលរួម​សហការ​របស់​លោក លោកស្រី​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​សំរាម នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment