ត្រៀមទៅ! បើបើកសាលាឡើងវិញ ប្អូនៗទី ៩ និងទី ១២ ត្រូវចូលរៀនមុនគេ ហើយសិស្សមួយថ្នាក់ ត្រូវចែក….

តាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កីឡា នៅក្នុងឱកាស ការចុះពិនិត្យមើលសកម្មភាពសិក្សាពីចម្ងាយ និងតាមអេឡិចត្រូនិក របស់សិស្សានុសិស្សនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ

បានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះថា៖ « ថ្ងៃទី ១ ខែ ១១ ប្រហែលជាយើងនឹងពិចារណា ដើម្បីបើកឡើងវិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រសិនបើមិនមានការរីករាលនៃជំងឺនេះទេ» ។ តាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន នៅពេលបើកសាលាវិញ

សិស្សថ្នាក់ទី ៩ និងទី១២ មានអទិភាពចូលរៀនមុន សិស្សត្រូវអង្គុយឃ្លាតៗពីគ្នា និងមានគ្រូជួយបង្រៀន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀបចំកាលវិភាគ រំលឹកមេរៀនឡើងវិញ ទើបអាចរៀនបន្តពេញលេញបាន ៕ នៅពេលបើកសាលាវិញនោះ ក្រសួងនឹងវាយតម្លៃថា

សិស្សត្រូវរៀនប៉ុន្មានខែទៀតទើបអាចប្រឡង ព្រោះសិស្សទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែអាចរៀនបន្តភ្លាមៗបាននោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិសេសសិស្សទី ៩ និង ទី១២ នឹងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃថាតើគួររៀន ៤ ឬ ៥ ខែទៀត ទើបអាចប្រឡងថ្នាក់ជាតិបាន ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតសាលាមិនអាចរៀន និងបង្រៀនដូចមុនោះទេ ប្រសិនបើថ្នាក់មួយមានសិស្ស ៥០ នាក់គឺត្រូវចែក ២៥ នាក់ៗ ។

Related posts

Leave a Comment