អរគុណកងទ័ពជួរមុខ! អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៦៩ នាក់បន្ថែមទៀត ជាសះស្បើយនៅថ្ងៃនេះ

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបន្តរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧២ នាក់ ដែលនៅក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៦៩ នាក់ អ្នកដំណើរពីបរទេស ៣ នាក់ និង អ្នកជាសះស្បើយ ៣៦៩ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ២០៦៩៥ នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៨៥៣៩ នាក់ និង ស្លាប់សរុបចំនួ ១៣៦ នាក់ ស្លាប់ថ្មី ៥ នាក់ ៕ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment