សូមដេកផ្ទះរហូតចុះ កុំមកធ្វើការនាំតែចម្លងគេ! ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចជាកាតព្វកិច្ច ហើយមន្ត្រីគេចវេសមិនចាក់

តាមរយៈសារសំឡេងរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងគ្រុបឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈបានឱ្យដឹងថា ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងលើក្រុមអាទិភាពនៅទូទាំងប្រទេស បាននិងកំពុងដំណើរការ ប៉ុន្តែបើពិនិត្យស្ថានភាពខាងមុខ ជំហានបន្តគឺត្រូវគ្រប់គ្រង (ការរីករាលដាលនៅ) រាជធានីភ្នំពេញ និង ខេត្តកណ្ដាល ឱ្យខាងតែបាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ សម្តេចតេជោ បានបន្ថែមថា ថ្វីដ្បិតការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ គឺចាក់តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត តែជំហានបន្ទាប់ មន្ត្រីរាជការគ្រប់រូប ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងជាចាំបាច់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចំពោះមន្ត្រីដែលគេចវេសមិនចាក់វ៉ាក់សាំង សូមដេកផ្ទះរហូតចុះ កុំមកធ្វើការ នាំតែចម្លងគេ ឬ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចបាត់បង់ការងារតែម្ដង ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment