សូមជួយត្រកអរផង! នៅពេលនេះ miss grand មី យ៉ាន់ម៉ា ត្រូវបានប្រទេសថៃព្រមអោយ…

បន្ទាបពីមានរឿងមួយរយះពេលធំនៅប្រទេស មី យ៉ាន់ម៉ា ដែលបងប្អូននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកមួយចំនួនធំ ធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទទឹមនឹងនេះដែរ miss Gran មី យ៉ាន់ម៉ា ក៏បាននិយាយបកស្រាយនៅរឿងរាវជាច្រើនដែលពាក់ពន្ធ័ទៅ និង ប្រទេសរបស់នាងផងដែរ។
ការនិយាយប្រស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនោះដែរធ្វើអោយប្រទេសជិតខាង នឺង បងប្អូនដែលនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការសង្វេកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង និង ចូល comment ផ្តល់កំលាំងចិត្ត ឲ្យនាងរឹងមាំឡើងព្រោះពិភពលោកមើលនៅទុក្ខលំបាករបស់ប្រទេសនាងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយល់ឃើញពីទុក្ខលំបាកនេះហើយនិងក្តីបារម្ភនេះ ក្រុមហ៊ុន miss grant international បានសម្រាច់ចិត្តអោយ miss grant miyanma នាង han lay នៅបន្តបណ្តោះអាសន្នមួយរយះសិនដើម្បីសុវត្ថិ ភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់នាង ហើយថែមទាំងបានដើរលេងទៅភូកេតជាមួយ miss grant international 2020 ទាំង ៥ នាក់ទៀតផង។
ដំណឹងនេះធ្វើអោយនាក់គាំទ្រសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ខណះដែលនាងនៅបន្ត ព្រោះបើនាងត្រលប់ទៅពេលនេះច្បាស់ជាមានទព្ធ័យោធាចាប់ ស ម្លា ប់ រឺ ធ្វើទារុណ្ឌកម្មទៀតផង នេះបើតាមធ្វើកាបញ្ចាក់ពីបទរសម្ភាសរបស់នាត៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment