ចូលរួមត្រេកអរផង! គ្រួសារលក់នំបញ្ចុកនៅភូមិព្រះដាក់ តេស្តលើកទី ១ អវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទាំងអស់គ្នា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រី បានផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យបានដឹងថា លទ្ធផលធ្វើតេស្ត របស់ក្រុមគ្រួសារ អ្នកលក់នំបញ្ចុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងភូមិព្រះដាក់ទាំង ៨ នាក់ គឺ អវិជ្ជមានទាំងអស់ ។
រដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ផងដែរថា ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ក៏ខាងក្រុមការងារ នៅតែបន្តធ្វើចត្តាឡីស័កពួកគាត់បន្តទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយត្រូវយកសំណាក និងរង់ចាំលទ្ធផលជាលើកទី ២ មួយទៀតទើបអាចធានាសុវត្ថិភាពបានទាំងស្រុង ។
គួររំឭកផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រី បានប្រកាស បិទតូបលក់នំបញ្ចុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២ កន្លែង នៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានទៅពិសានំបញ្ចុកនៅទីនោះ កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងមក ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment