នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅស្ទឹងមានជ័យ មានអ្នកកើតកូវីដ ២ នាក់ទៀតហើយ ឡានពេទ្យចូលយកទាំងថ្ងៃ

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ បានផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យបានដឹងថា ត្រឹមតែមួយថ្ងៃនេះ នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី ១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រកឃើញអ្នកផ្ទុកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២ នាក់ ស្ថិតនៅទីតាំងផ្សេងគ្នា ដែលក្នុងនោះសង្កេតឃើញថាមានទាំងមនុស្សចាស់ផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង ២ នាក់ខាងលើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យដឹកបញ្ជូនទៅព្យាបាលភ្លាមផងដែរ ។
អាស្រ័យហេតុនេះ សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ អំពាវនាវ សូមឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធានការ ផ្តាំផ្ញើរបស់សម្តេចតេជោ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ៊ុនសែន នៅពាក្យ «៣ ការពារ ៣ កុំ» ៕ប្រភពពី Popular Magazine

Related posts

Leave a Comment