មើលថែកូនចៅអោយបានល្អផងណា!ព្រឹកនេះ រកឃើញក្មេងៗឆ្ល ងកូ វី ដ ៨នាក់ ក្នុងនោះមានម្នាក់ទើបអា យុ ៧ខែ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពី ជំ ងឺកូ វី ដ-១៩ នៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជាបានរកឃើញក រ ណីឆ្ល ង កូ វី ដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៧ នាក់ទៀតហើយ ដែលក្នុងនោះសុទ្ធតែជា ករ ណី ឆ្ល ង ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពី ជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ នៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជាបានរកឃើញ ក រ ណីឆ្លងកូ វីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៧

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាក់ទៀតហើយ ដែលក្នុងនោះសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។ តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងដដែល បានឱ្យដឹងទៀតថា ក្នុងចំណោមអ្នក ឆ្ល ងក្នុងសហគមន៍ទាំង ៣៧ នាក់ នៅព្រឹកនេះ គឺមានក្មេងៗ ចំនួន ៨ នាក់ ដែលមានអត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោម ៖
១. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១១ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិដំណាក់សង្កែ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ។
២. ទារិកាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧ ខែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិដំណាក់សង្កែ សង្កាត់ព្រែកកំពឹស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។
៣. កុមារាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៨ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ រាជធានីភ្នំពេញ ។
៤. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ០៧ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ រាជធានីភ្នំពេញ ។
៥. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១៤ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. កុមារាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១៣ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិឃ្មួញ សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។

៧. កុមារីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១៤ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិឃ្មួញ សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។
៨. ទារកជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិឃ្មួញ សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment