លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត កូ វី​ ដ-១៩ របស់ក្រុមគ្រួសារនាយ ចឹម ទាំង ១៣ នាក់​ ថ្មីៗនេះបានចេញលទ្ធផលហើយ…

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមគ្រួសារតារាចម្រៀងផលិតកម្មសាន់ដេ នាយ ចឺម ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យមកយកសំណាក និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើចត្តាឡីស័ក ក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក ឆ្លងកូ វី ដ-១៩ គឺតារាកំប្លែង ស្រីអ៊ីត ដែលត្រូវម្តាយមីងរបស់លោក ។

មកដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបញ្ចូនទៅធ្វើច ត្តា ឡី ស័ក និង បានធ្វើតេស្តរកជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ នាយ ចឺម និង សមាជិកគ្រួសារ
ផ្សេងទៀតសរុបមានចំនួន ១៣ នាក់ គឺទទួលលទ្ធផ លតេ ស្តលើកទី ១ អវិជ្ជមាន ហើយនាយ ចឺម និង សមាជិកគ្រួសារកំពុងបន្តធ្វើច ត្តា ឡី ស័ក
និង រង់ចាំការធ្វើ តេ ស្តជាលើកទី ២ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ន នាយ ចឺម និង សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់ កំពុងតែធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក នៅមណ្ឌលចត្តា ឡី ស័ក ក្នុងក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment