អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងពិធីមង្គលការ កក្កដា​ សុភ័ណ្ឌ លទ្ធផលសំណាកលើកទី១ ឥឡូវមានលទ្ធផលបែប…

តាមរយៈព័ត៌មានដែលទើបទទួលបាន គឺលទ្ធផលសំណាកលើកទី ១ អ្នកពាក់ព័ន្ធអាពាហ៍អាពិពាហ៍ ថ្ងៃទី ១១-១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវាងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ គឺអវិជ្ជមានទាំងអស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ សម្រាប់សំណាកលើកទី ២ ក្រុមការងារនឹងបន្តយកនៅពេលខាងមុខទៀតនេះ ដោយពេលនេះគឺតម្រូវឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តធ្វើចត្តាឡីស័ក និងតាមដានសុខភាពទៀត រហូតដល់តេស្តលើកទី ២ ចេញលទ្ធផល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំឭកផងដែរថា ការធ្វើសំណាកនេះ គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ដែលបានធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ធ្លាប់បានទៅចូលរួមពីធីមង្គលការមួយ និង ធ្វើជាអ្នកកំដរកូនកំលោះ ស្ថិតនៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment