សូមអរគុណលោកគ្រូពេទ្យ! ការខិតខំទាំងយប់ថ្ងៃ ទីបំផុតអ្នកជំងឺ ៨៨ នាក់បន្ថែមទៀត បានជាសះស្បើយ ដោយស្នាដៃគ្រូពេទ្យខ្មែរ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ បើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានឱ្យដឹងថា ស្ថិតនៅថ្ងៃនេះក្រសួងបានរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១០៥ នាក់បន្ថែម ដោយអ្នកឆ្លងជំងឺនោះជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ក្រោមការខិតខំព្យាយាមពីក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើង ទោះបីជាមានការរាលដាលការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់មិនទាន់ចប់នេះក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានអ្នកជំងឺចំនួន ៨៨ នាក់បន្ថែមបានជាសះស្បើយពីជំងឺផងដែរ ទាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់នេះគឺជាការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរយើង ដែលធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយមិនគិតពីភាពនឿយហត់ ក៏ព្រោះតែចង់ឃើញក្ដីសុខរបស់បងប្អូនខ្មែរយើង ។ សូមអានលិខិតលម្អិតខាងនៅក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment