នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ អាជ្ញាធរ ខេត្តតាកែវ​សម្រេចបិទភូមិដែល កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ទៅចូលរួមមង្គលការទាំងស្រុង

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ បានប្រកាសសម្រេចបិទភូមិ ដែលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ បានចូលរួមទាំងស្រុង និង
មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការចេញចូលទេ បន្ទាប់ពីអ្នជំងឺខាងលើនេះមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ និង ដោយប្រយោលជាមួយនឹងមនុស្សជិត ៤០០ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពិធីមង្គលការកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ។
គួរឲ្យដឹងថា មូលហេតុធ្វើឲ្យមានការបិទភូមិឃុំ ខាងលើនេះ ព្រោះកន្លងមកមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ កក្កដា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុភ័ណ្ឌ ដែលបានធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ម្សិលមិញនេះ ធ្លាប់បានទៅចូលរួមពីធីមង្គលការមួយ និង ធ្វើជាអ្នកកំដរកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំលោះ ស្ថិតនៅភូមិក្រាំងលាវ ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ហើយមកដល់ពេលនេះ អាជ្ញាធរបានចុះទៅដល់ទីតាំងដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរ ៕ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment