បារម្មណ៏ណាស់នាព្រឹកថ្ងៃទី​ ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ! ២ ស្រុក នៅខេត្តព្រៃវែង រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ដល់ទៅ ១៣ នាក់…

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ព្រឹកនេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៩ នាក់ទៀតហើយ សុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ។ ចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ៣៩ នាក់ នៅព្រឹកនេះ មានភ្នំពេញ ២០ នាក់ ព្រៃវែង ១៣ នាក់ ព្រះសីហនុ ១ នាក់ និង កណ្ដាល ៥ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈលិខិតប្រកាស របស់ក្រសួង បានឱ្យដឹងទៀតថា អ្នកដែលឆ្លងនៅខេត្តព្រៃវែងទាំង ១៣ នាក់ នៅព្រឹកនេះ មានអត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោម ៖

១. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិ ៥ ឃុំព្រែកខ្សាយ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្ត ព្រៃវែង ។

២. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិជ័យឧត្តម ឃុំព្រែកខ្សាយ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

៣. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិជ័យឧត្តម ឃុំព្រែកខ្សាយ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិព្រែកខ្សាយ ឃុំព្រែកខ្សាយ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

៥. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិជ័យឧត្តម ឃុំព្រែកខ្សាយ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

៦. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិជ័យឧត្តម ឃុំព្រែកខ្សាយ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

៧. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិប្រាសាតលិច ឃុំបន្លិចប្រាសាទ ស្រុក ពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

៨. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិជ័យឧត្តម ឃុំព្រែកខ្សាយ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិ បាទី ឃុំពាមរ៍ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

១០. ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិ បាទី ឃុំពាមរ៍ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

១១. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦១ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិ បាទី ឃុំពាមរ៍ ស្រុកពាមរ៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

១២. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១៦ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិ ព្រែកតាសរ ឃុំព្រែកតាសរ ស្រុកពោធិរៀង ខេត្តព្រៃវែង ។

១៣. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិ ព្រែកតាសរ ឃុំព្រែកតាសរ ស្រុកពោធិរៀង ខេត្តព្រៃវែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង ១៣នាក់ខាងលើ ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្ត ព្រៃវែង៕
សូមអានលិខិតក្រសួងនៅខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment