ក្តៅៗប្រកាស់ជាបន្ទាន់! នៅបាត់ដំបង តម្រូវឱ្យ សិស្ស ១៤ នាក់ ធ្វើចត្តាឡីស័កជាមួយគ្រួសារ ដោយសារមូលហេតុនេះ…

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាលស្រុកសំឡូត បានចេញសំណើសុំអនុញ្ញាត ធ្វើចត្តាឡីស័ក សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៤ នាក់ នៅជាមួយគ្រួសារ រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈលិខិតបានឱ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ មានគ្រួសារ និង អាណាព្យាបាលសិស្សចំនួន ៨ គ្រួសារបានធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ពួកគាត់មានអាការមិនប្រក្រតី និង កំដៅលើសពីធម្មតា ។ ក្នុងនោះមាន ៧

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារបានចូលនៅក្នុង ភូមិអន្លង់ពួក ឃុំតាសាញ និង ១ គ្រួសារ នៅក្នុងភូមិ ស្រែជីពៅ ឃុំមានជ័យ ។ មានកូនក្មួយចំនួន ១៤ នាក់ ត្រូវចូលរៀនតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំនួន ៣ ដូចជា វិទ្យាល័យ សំឡូត ចំនួន ៤ នាក់ អនុវិទ្យាល័យមានជ័យចំនួន ១ នាក់ និង សាលាបឋមសិក្សាតាសាញចំនួន ៥ នាក់ ៕ប្រភពពី Popular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតនៅខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment