បង្អង់យ៉ូមិនបានទេ!! វិសាខា ចាប់ផ្តើមធ្វើរឿងមួយនេះភ្លាម ក្រោយតេស្តអវិជ្ជមានមួយក្លឹប

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ វិសាខា បានបញ្ចេញលិខិតផ្លូវការមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីលទ្ធផលតេស្តកូវីដ ១៩ ដែលបុគ្គលិក និង កីឡាករទាំងអស់របស់វិសាខាបានធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អនេះ ក្លិបវិសាខា ត្រូវបានបុគ្គលិកសុខាភិបាលចុះទៅធ្វើការបាញ់អាល់កុលក្នុងបរិវេនកីឡដ្ឋានទាំងមូល ដើម្បីធានាថាមិនមានឡើយនូវមេរោគកូវីដ ១៩ សំងំខ្លួននៅក្នុងកីឡដ្ឋាននេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីការធ្វើតេស្តលើកទី ១ នេះ កីឡាករ និង បុគ្គលិកទាំង ១១៦ នាក់របស់ក្លិបត្រូវបានបន្តដាក់ឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក រយៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេល ១៤ ថ្ងៃបន្តទៀត ដែលគ្រោងនឹងផុតនៅថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះ ។ សម្រាប់ការប្រកួតនានារបស់វិសាខា នៅក្នងកំឡុងពេលនេះ ត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួត សម្រេចលើកពេលវេលាទៅខែមេសាហើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment