អ្នកសារព័ត៌មាន ទូច សុខៈ​ របស់ហង្សមាស ចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ចំពោះរូបភាព កែវ ចាន់និមល ដែលនៅ…

ខណៈពេលនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង បន្ទាប់ពីពិធីការិនីស្ថានីយទូរទស្សន៍ហង្សមាស អ្នកនាង កែវ ចាន់និមល និង ក្រុមគ្រួសារ រកឃើញថាមានឆ្លងកូវីដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីដឹងថាពិធីការិនីខាងលើមានឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ផ្ទុះការចែកចាយរូបភាព ២ សន្លឹកដែលអ្នកនាង កែវ ចាន់និមល ជួបជុំគ្នាដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួម ហើយមហាជនបារម្ភថាអ្នកនៅក្នុងរូបនោះអាចមានហានីភ័យឆ្លងកូវីដ-១៩ ដែលជះជាក្ដីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ដោយហេតុថាមានការចែកចាយរូបភាពនោះច្រើននៅបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកនាង កែវ ចាន់និមល ក្នុងនោះគេក៏សង្កេតឃើញវត្តអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ហង្សមាស លោក ទូច សុខៈ បានចេញមកច្រានចោលរូបភាពដែលចែកចាយនោះថាជារូបភាពចាស់ទេ មិនមែនរូបភាពថ្មី ពេលដែលរកឃើញករណីមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លងកូវីដ-១៩ ឡើយ ។ រូបភាពនោះបានថតតាំងពីថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ និង ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ មកម៉្លេះ មិនមែនអ្នកនាង កែវ ចាន់និមល ទើបតែជុំគ្នាឡើយ សូមមហាជនកុំមានការភាន់ច្រឡំ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment