សូមអោយឆាប់ជៀសាស់ស្បើយច្រេីនៗ! មានអ្នកជំងឺ-១៩ ចំនួន ១៩ នាក់បានប្រកាសជាសះស្បើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៧ កុម្ភៈនេះ

ថ្ងៃទី ០៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ ក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ចំនួន ៣៤ នាក់ទៀត ក្នុងនោះមានករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣១ នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៣ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីមានអ្នកឆ្លងច្រើននៅព្រឹកនេះ ប៉ុន្តែក្រសួងក៏បានប្រកាសអ្នកជាសះស្បើយផងដែរ ចំនួន ១៩ នាក់បន្ថែមទៀត ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ទាំងអស់ មានដូចភ្ជាប់ក្នុងតារាខាងក្រោម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ស្ថានភាពកូនវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន ៖
– អ្នកឆ្លងសរុប= ៩៨៧ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ៥១០ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៤៧៦ នាក់ ៕ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment