ប្រកាស់ផ្អាកកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកម្មវិធីផ្សេងៗជាបណ្ដោះអាសន្ន គឺនៅ ១១ ឃុំនៃស្រុកមួយក្នុងខេត្តព្រៃវែង

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែង បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការផ្អាកកម្មវីធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង កម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗជាបណ្ដោះអាសន្នសិន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយោងទៅលើស្ថានភាពនៃការរីរាលដាលនៃវីរុស្សកូវីដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈនៅកម្ពុជា និង ដើម្បីចូលរួមធ្វើការទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះសម្រចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននៅឃុំទាំង ១១ នៃស្រុកព្រះស្តេច គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះតទៅ រហូតដល់ការជូនដំណឹងជាថ្មី ៕ប្រភពពីPopular Magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment