ចូលរួមអបអរ លោក សុវណ្ណ រឹទ្ធី បានអនុញ្ញាតអោយបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៍មានវិញហើយ

ប្រិយមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ហើយថា លោក សុវណ្ណ រឹទ្ធី ដែលជាអតីតចាំងហ្វាងការសែត TVFB ដែលត្រូវបានគេបញ្ឃប់ពីអ្នកសារព័ត៍មាន ព្រោះតែលោកត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទញ៉ោះញ៉ុងសង្គមអោយមានការរើសអើង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមុននេះបន្តិចតាមប្រភពរបស់ផេក Pheng Vannak News បានចុះថា”សូមអបអរសាទរ ក្មួយ សុវណ្ណ រឹទ្ធី ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតអោយបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៍មានវិញ” នេះបើយោងតាមផេក Pheng Vannak News ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment