ជួយស៊ែរចែករំលែកផងបងប្អូន!! ដោយសារតែជំនឿនាំទុ ក្ខដល់កូនហើយមានផ្ទុកមេរោ គជាច្រើនចម្ល ងដល់កូនថែមទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមផេក ហ្វេសប៊ុក Medical news for Cambodia បានបង្ហោះបញ្ចាក់ប្រាប់ថា៖ក្មេងដែលខ្ញុំជួប១០០នាក់ មានប្រហែ ល៩០នាក់ហើយសុទ្ធតែមានខ្សែអំ​ បោះខ្សែ សីម៉ាពាក់ជាប់ដៃ ជើង និង ក ដែលខ្សែទាំងនេះជាបណ្តុំផ្ទុ ក មេ រោគរាប់សិ ប មុខ និងមា ន ចំនួ នរា ប់រ យ លានមេរោគ ហើយគា ប់ជួននឹងប្រព័ន្ធកា រពា រ ក្មេងនៅខ្សោ យផងដែលជាហេតុនាំអោយក្មេងងា យឈឺបំ ផុត ព្រោះវាឆ្ល ងតាមការចាប់កាន់ និងបៀម(ជា
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ញឹកញា ប់បំផុ តធ្វើអោ យក្មេង មានជំ ងឺ រលាកបំពង់ក រលា កផ្លូវដង្ហើម រលាកក្រពះពោះវៀន ដោយមេ រោគ ដែលជំងឺទាំងអស់នេះអាចនាំអោយមានផលវិបា កខូចដល់តម្រងនោម ប្រឹសបេះដូង និងសន្លា ក់កូនក្មេង)។ ការចិ ញ្ចឹមក្មេងរបស់ឪពុកម្តាយស្រុកខ្មែរមានការយល់ដឹងទា បខ្លាំ ងមែនទែន រិតតែយ៉ាប់អ្នកដែ លនៅតាមជ នប ទស្រុ កស្រែ ចម្ការ។ បញ្ហាអនាម័យ ជំនឿផ្តេសផ្តាស ទំលាប់ផ្តេ សផ្តា ស បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ ការ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្រៀនកូន ការផ្តល់គំនិតខុសឆ្គង….. សរុបមកការថែទាំទាំងផ្នែករា ង្គកា យ និងការផ្តល់គំនិតបញ្ញាគឺមានការខ្វះខាតច្រើនមែនទែន។ ភាគរយ កុមា រកម្ពុ ជាច្រើន ណា ស់ដែលមានបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ(ភាគច្រើនមិនមែនដោយសារខ្វះអីហូបទេ តែដោយសារការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្តាយ)។ ក្មេងជាទំពាំងស្នងឬស្សី ចុះបើក្មេ ង ស្រុកយើងភាគច្រើនខ្សោ យ កាយ បញ្ញា ស្មារតី ទៅហើយតើប្រទេសយើងនឹ ងរីក ចំ រើនទៅថ្ងៃមុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅ!!!?????
Credit:Dr. Heang Rottana (ចុច Like Page ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើន និងស៊ែរបើសិនអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍សំរាប់មនុស្សទូទៅ)។

Related posts

Leave a Comment