នៅកម្ពុជាក្រោមគេឃើញប្រទះសត្វច ម្លែកយ ក្សទំហំធំជាងដំរី៣ដង​ ប្រើឡានស្ទូច២ទើបលើករួច …(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ត្រីយក្សមួយក្បា លយ៉ាងធំប្រហែលជាធំជាងសត្វដំរីទៅទៀត ត្រូវបានប្រជាជននៅវត្ថក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចោមរោ មមើល ខណៈពួកគេមិនដែរឃើញស ត្វត្រីដ៏ ធំយ៉ាងនេះដូច្នេះទេ។ យ៉ាងណាមិញ ទំហំរបស់ត្រីនេះពិតជាធំណាស់ តាមរយៈវីដេអូ បានបង្ហាញឲ្យគេសកម្មភាពត្រីនេះត្រូវបានគេប្រើច្រ វ៉ាក់ធំៗចងព្យួ​ រលើទៅលើរថយន្តកុងទីន័រ មួយយ៉ាងធំ។ ក្នុងនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្កេតឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនាំគ្នាស្ទើរតែរាប់ម៉ឺននាក់ទៅចោមរោ មមើលក៏ដូចជាផ្តិតយកនូវរូបភាពមកផងដែរ ។ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ បើតាមការរៀបរាប់របស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គក្នុងវីដេអូនេះ បានឲ្យដឹងថា នេះជាលើកទី២ហើយដែលត្រីដំរីទឹកនេះឡើងមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណុះជើងវត្តពោធិនេះកាលពីលើកទី១គឺនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៥។ លើសពីនេះទៀតនោះ គួរបញ្ចាក់ដែរថា វីដេអូមួយនេះបានកើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ២០០៧មិនមែនទើបតែថ្មីៗនេះទេតែដោយសារតែវីដេអូនេះមានការចាប់អារម្មណ៏ច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនដែលលេងបណ្តាញសង្គមចង់ដឹងពីប្រភពនៃហេតុការណ៏នេះ ៕

វី ដេអូ

Related posts

Leave a Comment