តោះមកដឹង!! ប្រទេសណាខ្លះដែលមានកម្លាំ.ងទា.ហាន​ខ្លាំ.ងបំផុតលើពិភពលោក ឆ្នាំ ២០២១ យើងនេះ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អង្គការ​ Global Fire Power (GFP) របស់អាមេរិក មានឯកទេសកំណត់​ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានកម្លាំ.ងទា.ហាននិងអា.វុធខ្លាំ.ងបំ.ផុតលើពិភពលោក​។ នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លើកនេះ កូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតនៅលំដាប់ទី​៦​ ចំណែកកូរ៉េខាងជើង​ស្ថិតនៅលំដាប់ទី​២៨ សម្រាប់ឆ្នាំ​២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរបាយការណ៍របស់ GFP កម្លាំងទា.ហានកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលំដាប់ទី​២៨ សម្រាប់ឆ្នាំ​២០២១ ​គឺថយចុះជាងឆ្នាំមុន ដែលមានលំដាប់ទី​២៥​ ក្នុងចំណោម​១៣៨ប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​GFP ឆ្នាំ​២០២១ ដោយផ្តោតទៅលើ ​៥០ ចំណុចផ្សេងគ្នា ​ ក្នុងនោះមានទាំងកម្លាំងទា.ហាន និងប្រាក់ចំណាយសម្រាប់កម្លាំ.ងទា.ហាន ក៏ដូចជាសកម្មភាពហ្វឹកហាត់នានា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីឆ្នាំ​២០២០ កន្លងមក អាមេរិកនៅតែជាប្រទេសឈរលំដាប់ទីមួយដដែល​ ដោយមានទា.ហាន១,៤លាននាក់​កំពុងបំពេញបេសកកម្ម​និង ទា.ហានបម្រុង​ជាង៨៦០ពាន់នាក់ ។​​ អាមេរិកមានយន្តហោះច.ម្បាំង​​១៣.២៦៤គ្រឿង​គ្រប់ប្រភេទ រថ.ក្រោះច.ម្បាំង​៦២៨៩គ្រឿង​ និងនាវាច.ម្បាំង​៤៩០គ្រឿង ។

លំដាប់ទី​២គឺរុស្ស៊ី មានក.ម្លាំងទា.ហានជាង ១.០១លាននាក់​​ ទា.ហានបម្រុង២លាននាក់ យន្ត.ហោះច.ម្បាំង៤១៦៣គ្រឿង​ រថ.ក្រោះ​ច.ម្បាំង​១២.៩៥០គ្រឿង​ នាវាច.ម្បាំង៦០៣គ្រឿង។

លំដាប់ទី​៣គឺប្រទេសចិន មានទា.ហាន១៩,៦លាននាក់​ ទា.ហានបម្រុង ២,១លាននាក់ យន្ត.ហោះច.ម្បាំង​២៣១០គ្រឿង ​រថ.ក្រោះ៣៥០០គ្រឿង នាវាច.ម្បាំង​៧៧៧គ្រឿង​។

លំដាប់ទី​៤គឺឥណ្ឌា មានទា.ហាន​ជាង ១,៤ លាននាក់ ទា.ហានបម្រុង ២,១លាននាក់ យន្ត.ហោះច.ម្បាំង​២១២៣គ្រឿង រថ.ក្រោះ​៤២៩២គ្រឿង និងនាវាច.ម្បាំង​២៨៥គ្រឿង។

ជាមួយគ្នានេះ ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅលំដាប់ទី ៥​ កូរ៉េខាងត្បូងទី​៦ បារាំងទី​៧ អង់គ្លេសទី​៨​ អេហ្ស៊ីបទី​៩ និងប្រេស៊ីលលំដាប់ទី​១០៕

Related posts

Leave a Comment