មិនធម្មតាមែន! មើលសកម្មភាព ប្រតិបត្តិការចា ប់ខ្លួនជនល្មើ ស កាលពីយប់មិញ ដូចនៅក្នុងរឿង ហូលីវូដបែបសេុីបអង្កេតចឹង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ខេត្តក្រចេះ) ៖ ករ ណីបា ញ់ ស ម្លា ញ់លោក វីរសេនីយ៍ទោ រ៉េត ស៊ីណែត នាយរ ងការិយាល័យព្រ ហ្មទ ណ្ឌក ម្រិ តស្រា លនៃស្ន ងការដ្ឋា ន ន គរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលកើ តចេ ញពីក រណីគ្រោះ ថ្នា ក់ចរា ចរណ៍ នៅទ ល់មុខនិងប្រលា នយន្តហោះ អ ន្តរជាតិភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ឈា នចូលដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បានវែ កមុខ ស្វែ ងរក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានជ ន ល្មើ ស និងជ នស មគំ និ ត តែជាអកុ សល ជនល្មើ សបាន ស្លា ប់ដោយ សារ តែ ការផ្ទុះ អាវុ ធជាមួយនិ ងសម ត្ថកិ ច្ច នៅក្នុងកំឡុ ងពេលប្រ តិប ត្តិការប ង្រ្កា ប។ យោង ទៅតាមគណ នីហ្វេក បុ ករបស់លោក ឌីយ៉ាម៉ង់ ជាអ្នកសារព័ត៌ មាន បានបង្ហោះសារ អម ដោយរូបភាព និងការពិ ពណ៌នាយ៉ា ងលម្អិ តពីដំណើ រការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្រ្កា បជ នល្មើ ស ដែលមើល ទៅដូ ចជាសា ច់រឿ ងកុ ន នៃប្រតិ ប ត្តិការរប ស់កម្លាំ ងសម ត្ថកិ ច្ចបង្រ្កា ប មកលើជ ន ល្មើ ស។ ច ង់ដឹងពីដំ ណើរការនៃការបង្រ្កា បជ នល្មើ ស និងពី នីតិ វិធីរបស់សម ត្ថកិច្ចយ៉ាងណានោះ ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីល ម្អិ ត អមដោយរូបភាពនៃប្រ តិ ប ត្តិ ការរបស់ស មត្ថកិច្ចក្នុងការចា ប់ខ្លូនជ ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដៃដល់: ជុំវិញ រង្វ ង់ប្រតិ ប ត្តិការដឹ កនាំចា ប់ខ្លួន ជ នស មគំនិត និងជ នដៃ ដ ល់ ដែលបាន បា ញ់លោក លោកវរសេនី យ៍ទោ រ៉េត ស៊ីណែត ជនស ង្ស័ យត្រូវបានសម ត្ថកិ ច្ច ប្រើ សិ ទ្ធិ ការពារខ្លួន បា ញ់ស ម្លា ប់ ខណៈជនស ង្ស័យ ដ ក កាំ ភ្លើ ង បំរ៉ុង បា ញ់ សំដៅ មកលើក ង កម្លាំ ង មិនព្រ មប្រគ ល់ខ្លួនតាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស ម្រួ លអស់រយៈពេល១៧ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីជ ន ស ង្ស័ យបានស្លា ប់ នៅក្នុងកំឡុ ងពេលដែល ត ដៃ ជាមួយប៉ូលីស។ យ៉ាងណាមិញចំពោះរូបភាពរបស់ ស មត្ថ កិច្ច នៅក្នុងប្រ តិប ត្តិ ការប ង្រា្ក បជ ន ល្មើ ស ដែលត្រូវបា នមហា ជនចែ កផ្សា យប ន្តនៅលើ ប ន្តស ង្គ មនានា ជាពិសេ សគឺនៅលើ បណ្តា ញស ង្គម ហ្វេកប៊ុកផ្ទាល់តែម្តងនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយស មត្ថ កិច្ចម្នាក់ៗ មុននឹងឈា នដ ល់ឃា ត់ខ្លូនជ នល្មើ ស ពួកគាត់បានរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត តិចនិក ក៏ដូចជា ជាផែ នការយ៉ាងប្រាកដប្រជា ជារួ មសម ត្ថកិច្ច ត្រូវស្លៀ កសម្លៀ កបំ ពាក់ ស៊ីវិលក៏ដូចជាចុះសួររកព័ត៌មានរបស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ នល្មើ ស ពីសំណាក់ប្រជា ជ នរហូ តដល់ឃា ត ខ្លួនជ ន ដៃ ដ ល់បាន ហើយពីមួយដំណាក់កាល ទៅមួយដំ ណា ក់ មានភាពប្រទាក់ក្រឡា ហា ក់ បី ដូចជានៅក្នុងខ្សែ សា ច់រឿ ងបែ បសេុី បអង្កេ តមួយ ដ៏ជ ក់ចិត្ត ដិ តអា រម្ម ណ៍យ៉ាងដូច្នោះដែរ៕ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់ស មត្ថកិច្ច នៅក្នុងប្រតិ ប ត្តិ ការបង្រ្កា បជ នល្មើ សរប ស់ក ម្លាំ ងស មត្ថ កិច្ច:

Related posts

Leave a Comment