អ៊ីរ៉.ងប​ ង្ហាញមូ លដ្ឋា នក្រោ មដី ដែលមានផ្ទុ.កមី.ស៊ី.លយ៉ា ងច្រើ ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖កងក.ម្លាំ.ងការពារអ៊ី រ៉.ង តាមសេចក្តីរាយការណ៍ បានបង្ហាញមូ លដ្ឋា នមី ស៊ី លក្រោមដីមួយកន្លែង នៅលើទីតាំងតំបន់ឈូងសមុទ្រអា.ថ៌កំបាំ.ង នៅថ្ងៃសុក្រនេះ ស្របពេលមានភាពតា នតឹ ងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំ ង រវាងទីក្រុងតេអេរ៉.ងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាររដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ី រ៉.ង បានដកស្រង់សម្តីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Hossein Salami ជាប្រមុខកងក.ម្លាំ.ងការពារ ដែលមានប្រសាសន៍ដូច្នេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“មូ លដ្ឋា ននោះ គឺជាមូ លដ្ឋា នមួយ ក្នុងចំណោមមូ លដ្ឋា នមួយចំនួន ដែលដាក់ទុកមី.ស៊ី.ល របស់ទ័ពជើងទឹក”។ លោក Hossein Salami បានមានប្រសាសន៍បន្តយ៉ាងដូច្នេះថា “មី.ស៊ី.លទាំងនេះ មានរយៈច ម្ងា យវា យប្រ ហាររា ប់រ យគីឡូ នឹងចំគោលដៅចំល្អ និងមានក.ម្លាំ.ងក.ម្ទេ.ចដ៏ធំ ហើយអាចផ្ទា ញ់ឧបករណ៍ស ង្គ្រា មអេឡិកត្រូនិករបស់ស.ត្រូវបាន”៕

អ៊ីរ៉.ងប​ ង្ហាញមូ លដ្ឋា នក្រោ មដី ដែលមានផ្ទុ.កមី.ស៊ី.លយ៉ា ងច្រើ ន

Related posts

Leave a Comment