ដំណឹង!! សម្ដេចប្រកាសឱ្យផ្អាកពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការជួបជុំគ្រប់កម្មវិធីនៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសារសំឡេងមួយទៀតរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានថ្លែងថា ដោយយោងទៅលើតម្រូវការចាំបាច់នៅពេលនេះ និង មានការស្នើសុំពីក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំងមានការផ្ដល់យោបល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនេះសូមឱ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងអភិបាលខេត្តសៀមរាប ចេញបទបញ្ជាផ្អាកការជួបជុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ ដែលមានមនុស្សច្រើន រាប់ទាំងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញបទបញ្ជានេះតទៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃនេះសូមផ្អាកការជួបជុំតែម្ដង ពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ធ្នូ ២០២០ នេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៥ ឬ ១៦ ធ្នូ ។ សម្ដេចសូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ការ​ជួបជុំ​ណា​ក៏​ដោយ គឺ​សុំ​ផ្អាក​ជួបជុំ​រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ ទាំង​ការ​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ទាំង​ការ​ប្រជុំ ទាំង​ការ​ជួបជុំ​ជា​លក្ខណៈ​មនុស្ស​លើស​ពី ២០ នាក់ ពុំគួរ​មានការ​ជួបជុំ​ទេ តែបើ​ជួបជុំ​ត្រឹម ២០ នាក់​ចុះ​ក្រោយ ក៏​ត្រូវ​អនុវត្ត​វិធាន​ការណ៍​គម្លាត​ឲ្យ​ឆ្ងាយ បើ​ជៀសវាង​មិន​បាន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment