មនុស្សប្រុសណាដែលថាមិនធ្លាប់ខូចខិលនោះ​ 😂 រយៈពេល​ 8ឆ្នាំដែល​ ខំតស៊ូ​ពីបាទដៃ​ទទេរ​ រហូតមានបានដល់ថ្ងៃនេះ ដោយសារ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកTóñg Smart’Real Æ XD បានបង្ហោះរៀបរាប់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនកាលពី៨ឆ្នាំមុនធ្វើអោយពួកគេតស៊ូរហូតមានថ្ងៃនេះ ។ហើយគណនីហ្វេសប៊ុកនេះបានបង្ហោះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«មនុស្សប្រុសណាដែលថាមិនធ្លាប់ខូចខិលនោះ​ 😂 មេីលៗផង​ រយៈពេល​ 8ឆ្នាំដែល​ ខំតស៊ូ​ពីបាទដៃ​ទទេរ​ អគុណភាពមេីលងាយដែលអាចជួយពួកយេីងដេីរដល់ចំនុចនេះ​ 😘 អគុណធំៗដល់បងមុំ​ បងឆាយដែលតែងតែជួយតំរង់ផ្លូវមកដល់ថ្ងៃនេះ 🥰🙏🏼 Siñderikä Jû Jûb» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយខមិនថា៖ «អ្នកទាំង២ ខំណាស់ អ្នកទាំងសមនិងទទួលបានភាពជោគជ័យនេះ ហើយ ប្តីប្រពន្ធ ខំទាំង ២នាក់បែបនេះ ទើបជោគជ័យ ជូនពរ កាន់តែជោគជ័យ» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment