ប្រទេសគេប្រពៃណាស់!! អាជ្ញាធរថៃ ប្រកាសហាមពុទ្ធបរិស័ទ ផឹ​ក​ស៊ីនៅថ្ងៃចេញវស្សា ដើម្បីឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនា ដែលខ្លួនកាន់…

អាជ្ញាធរថៃ បានចេញ បម្រាមមួយ ហាម ឃា ត់ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ផឹ ក គ្រឿ ងស្រ វឹ ង នៅថ្ងៃចេញ វស្សា (ថ្ងៃ១៥កើត ខែអស្សុច) ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរថៃ បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែតុលា ខាងមុខនេះ គឺជាថ្ងៃចេ ញព្រះវស្សា ហើយអំឡុង ពេលនេះ អាជ្ញាធ រហាមឃាត់ការទិ ញ លក់ និងផឹ កគ្រឿ ងស្រ វឹ ង។ ទោះជាយ៉ា ងណា បម្រាមនេះមិន បានប្រកា សជាទូ ទៅឡើយ ប៉ុន្ដែបុគ្គលិក ថៃ នឹងអនុវត្ដនូវប ទបញ្ជានេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសថៃ មានអ្នកកា ន់ព្រះពុទ្ធសាស នាច្រើនបំផុត ហើយការចេ ញបទបញ្ជាបែ បនេះ ក៏ជាការគោ រពដល់សា សនា របស់ខ្លួនផងដែរ។ ក្រោយថ្ងៃចេ ញព្រះវស្សានេះ ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសា សនា អាចនិមន្ដ ទៅគង់ ឬសឹង នៅក្រៅវត្ដអា រាមបាន ដោយ មិនចាំបា ច់វិលត្រឡប់ម កវត្ដវិញ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment