នៅមានទៀតទេ ស្រីបែបនេះ!! ប្រពន្ធរត់តាមប្រុស ជិត២ឆ្នាំ ពេលគេបោះបង់ មកវិញប្តឹងប្តីទារទ្រព្យសម្បត្តិចែកគ្នាស្មើរ…(មានវិដេអូ)

បុរសម្នាក់ ឈ្មោះ កំលោះកូន មួយ អូជុំ មានរឿងអ យុត្តិធម៌មួយ ក្រោយ ចាញ់ក្ដីរបស់ប្រពន្ធ លោក ក្រោយនាង បានចាក ចោលប្ដី និង កូន អស់ រយះពេ លជិត ២ឆ្នាំ បែរជាមកប្ដឹ ង លោក ទាម ទារ យកកូន និង ទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយ ឥឡូវ នេះ តុលាការ បានសម្រេច ប្រគល់កូន និងទ្រព្យពា ក់ កណ្ដាលទៅ ឲ្យប្រពន្ធលោក ហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីមុនបែ កគ្នា ប្រពន្ធគា ត់តែងតែ និយា យទូរស័ព្ទជា មួយប្រុសផ្សេង ហើយ លោកបានហា មមិនឲ្យនិយា យទេ ខ្លាចគ្រួសារបែ ក បា ក់ តែចុង ក្រោយប្រពន្ធក៏រ ត់ចោ លោកបា ត់ទៅ ហើយបុរ សជាប្ដីបាន បញ្ជាក់ រឿងដែ លលោ កមិ ន សុខចិត្ត និងអ យុត្តិធម៌នោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺ ប្រពន្ធលោក ពុំប្ដឹងលោ កនៅ កន្លែងដែ លរស់ នៅជាមួយគ្នាទេ គឺទៅប្ដឹង នៅខេត្ត ព្រៃវែង ខណៈកន្លែងរស់ នៅខេត្តរ តនគិរី។ជាការបកស្រាយផ្ទៃសា ច់រឿងទាំងមូល ដែលអ យុត្តិធ៌មនេះ រូបគាត់បា នបង្ហោះវីដេអូមួយ ដូចខាងក្រោមនេះ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment