ហួសចិត្ត!! នារីម្នាក់ សុខចិត្តខ្ចីលុយគេ ដើម្បីប្រើរបស់ប្រេនៗ ហ៊ីហារ ហើយព្រមានអត់សង បើសិនបង្ហោះហ្វេសប៊ុក…

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Bong Leak បានសរសេររៀបរាប់ថា ៖ Shareឲអ្នកជំពាក់ លុយសមយ័2020 ម៉ាភយ័បោះគេមែនវើយ😱 590$ តាំងខែ 5 ងៃ19ហើយសុំខ្ជីតែ១ខែទេ😂លូវខែ9ហើយទើបបានមកវិញ100$ទារចង់ជ្រុះធ្មញហើយព្រះអើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

😩លេសនេះលេសនោះគ្រប់រឿង😒 សំខាន់សម្តីឡូយទៀត🤙🏽ដំបូងអាណិត ឃើញលេសច្រើនពេកសុំ១អាទិត្យសង50$រាល់អាទិត្យ តែវេទនាណា ស់ត្រូវខលទៅសួរបានដាក់លុយឲ ហើយខលទៅទាលុយ ធ្វើដូចឯងនឹងខលទៅសុំលុយវាចឹង😏ហាហា គិតទៅអស់សំណើចណាស់ ពេលខល ទារលុយវាហើយវា និយាយថា (ញ៉ុមមានលុយណា ធ្វើមិចបើញ៉ុមអត់មានលុយផងនឹង រកតែលុយចាយមិនបានផង)🤣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើដឹងថាគ្មានលទ្ធភាពសងគេ ហើយហ៊ានហារមាត់ ខ្ជីលុយឯងទាំង ដុំទៅទៀតយីណ៎😢😂គិត ថាមនុស្សបានឲខ្ជី មានណាចង់ច្រាស់ក្បាល ឯងម្ចាស់លុយ😩យូរៗទៅឯងម្ចាស់ លុយគេបង្វិលក្បាលជាង ស្អីទៀត ពេលមកខ្ចីសម្តីអោយផ្អែម តែពេលទារវិញ ដូចឯង ទៅខ្ចីលុយវា🤣🤣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្ងល់ដែរបើគ្នាសម្ថភាពទេខំត្រដរខ្យល់ខ្ជីគេរាប់រយចឹងធ្វើអី😏😏ហុឹមមមមម គិតថាមិនចង់ផុសទេតែ គិតថានៅទទួលលុយ50$រាល់អាទិត្យ តែងៃនឹងសុំធ្វើលិខិតស្នាម ហើយផ្តិតមេដៃនឹងកិច្ចសន្យាខ្ចីលុយហើយសងបែបណាសោះ វាបកមកវិញត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ័ វាមិនដែរមាន🤣🤣លក្ខណ្ឌ័អត់មានអីច្រើនទេ🥺👍🏽​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែចង់ឲមានក្រដាស់ស្នាមបញ្ជាក់ថានឹងឲរាល់អាទិត្យសោះ🤙🏽🤙🏽(ចូលមើលហើយស្តាប់ទៅលេងៗបងប្អូន👍🏽) ញ៉ុមដឹងថាអ្នកឯងសងញ៉ុម50$រាល់អាទិត្យតែញ៉ុមបាននិយាយងៃមុនហើយៗ មិនចង់ទេតែសម្តីថ្លុសពេកនាង😂😂 ឈប់ៗ មុននឹងថាញ៉ុ មសម្តីអាក្រក់អ្នកឯងគិតផង ថាវាមិចនោះ កុហកគេចេះចុះច្រើនពេកគេលែងមានទំនុក ចិត្តហៃgirl😂👍🏽 girl ឯងឡូយចាំបាច់ លុបរូបក្នុងfbធ្វើអី🤣 ចៃដន្យអី save ទុកមុន🤣🤣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment