តើយុត្តិធម៍ទេ!! ប្រពន្ធឈឺភ្នែកតិចតួចសោះ ពេទ្យចាក់ថ្នាំច្រឡំ គាំ​ងបេះដូងស្លា​​​ប់ រួចបោះលុយ8,000$បញ្ចប់រឿង…

ទីបំផុត៖ស្រ្តីម្នាក់ ដែលមា នអាកា រៈឈឺ.ភ្នែក.ហើយបា នប្រតិកម្មថ្នាំគាំ ង បេះដូង.ស្លា ប់ពេ លបញ្ជូន​ដល់​មន្ទីរពេទ្យកាល់ ម៉ែតនោះ ។ក្រុមគ្រួសារគាត់បា នទទួល សំណងចំនួន៨.០០០$ ពីមន្ទី​រពេទ្យ ឯកជន​មួយ​ នៅក្នុង​រា ជ​ធានី​ភ្នំពេញដើម្បីបញ្ចប់រឿង មិនប្ដឹ ងផ្ដល់…!។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាច់ញ្ញាតិ​ជ ន​ រង គ្រោះ បាន​ប្រាប់​សារព័ត៌មាន ថា៖ ជ នរ ង គ្រោះ​ឈ្មោះ សា វន ​បច្ចុប្បន្ន​ស្នាក់ នៅ​ម្ដុំបឹង​សាឡាង រាជធានីភ្នំពេញ ដែល​មាន​ ស្វាមី​ជា​អ្នក​ល ក់​សា ច់​គោ។សាច់ញ្ញាតិ​ជ ន​រ ង គ្រោះបាន​ រៀប​រាប់ទៀតថា៖ ដំបូងជ នរ ង គ្រោះឈ្មោះ សា វន គ្រាន់តែមាន​ជំងឺឈឺ.ភ្នែក.បន្តិចបន្ទួច ។ហើយបានមក​ពិគ្រោះ នឹងព្យាបាលនៅ មន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយ​.BKK​. ដោយពេ លនោះក្រុមគ្រូពេទ្យបា នចាក់ថ្នាំឱ្យជ នរ ង គ្រោះ តាម ការណាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងអី? ស្រាប់​ តែ ជ ន​រ ង គ្រោះ ប្រតិកម្មជា មួយថ្នាំ បណ្ដាលឲ្យ​គាំង​ បេះ​ដូង ​ស្លា ប់.។ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមិន អស់ចិត្ត ក៍បញ្ជូនទៅ មន្ទីរពេទ្យកា ល់ម៉ែត្រ ទៅដល់ទីនោះ ពេទ្យប្រាប់ថា៖ស្លា ប់បាត់ហើយ..!។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាច់ញ្ញាតិ​ជ ន ​រ ងគ្រោះបា នឲ្យដឹង​ទៀតថា៖ ពេល​នេះ​ក្រុម​គ្រួសារ​បា ន​ព្រម​ទ ទួល​សំ ណង​ ពី​ខាង មន្ទី​រពេទ្យចំនួន ៨.០០០ដុល្លារ ដើម្បីបញ្ចប់ រឿងមិន ប្ដឹងផ្ដល់។រី​ឯស ពស្ដ្រីរ ងគ្រោះ.ត្រូវ​បា ន​ក្រុម​គ្រួសារ​ទទួ ល​យក​ ទៅ​ធ្វើ​បុណ្យ​តា ម​ប្របៃណី នៅ​ស្រុកក្រគ ខេត្តពោធិ៍សាត់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment