មានសង្ឃឹមហើយខ្មែរយើង ក្រសួងសុខាភិបាល គ្រោងសុំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ ពីប្រទេសចិន និងរុស្ស៊ីហើយ…

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ ពាក្យក្រសួង សុខាភិ បាលកម្ពុជាបា នលើកឡើងថា ក្រសួងបា នយ កចិត្តទុកដាក់គិតគូរស្នើសុំ ឲ្យមាន ការផ្តល់វ៉ា ក់សាំងកា រពារ ជំងឺកូវីដ១៩ ពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងចិន។តាមរយៈបណ្តាញ តេឡេក្រាមនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោកស្រីអ្នកនាំ ពាក្យថ្លែងថា កម្ពុជាជាប្រទេសសមាជិកសម្ព័ន្ធភាព អន្តរជាតិចា ក់ថ្នាំប ង្ការ​ (GAVI) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីថា “ដូច្នេះហេីយក្រសួងសុខាភិបា លក៏បាន គិតគូរ ក្នុងការស្នេីសុំឲ្យមា នការផ្តល់វ៉ា ក់សាំ ងប្រកបដោយសមភាពម កកម្ពុជាដែរ​ ដែលហៅថា​ non-binding expression of interest for covid-19 vaccine to Covax facility of GAVI រួចហេីយដែរ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពា ក្យក្រសួងសុខាភិបាល​បញ្ជាក់ ទៀតថា ក្រសួងក៏កំពុងធ្វេីការ យ៉ាងជិតស្និត ជាមួយ អង្គការ សុខភាពពិភពលោកលេីកា រងារប្រយុទ្ធនឹ ងជំងឺកូវីដ-១៩​ នេះ​ផ ងដែរ។ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីចិ នរកឃើញវ៉ាក់ សាំងការពា រកូវីដ១៩ រុស្ស៊ីក៏បានប្រកាស ពីដាក់ចេ ញឲ្យមា នការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដែរ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment