ប្តីជានគរបាល មានស្រីច្រើនពេក ប្រពន្ធទ្រាំលែងបាន ប្រកាសប្រគល់ប្តីឲ្យទៅស្រីស្នេហ៍ មិនយកវិញទេ…

នារីម្នាក់ទំនងជា ឆ្អែតចិត្តពេក បានប្រកាស ឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនទៅ នារី ផ្សេង ព្រមទាំងផ្តិត មេដៃឲ្យត្រឹមត្រូវ ទៀតផង ។យោងតា មគណនីហ្វេសប៊ុក នី តា ដែលបា នសរសេ រសារបង្ហោះ​

កាលពី៩នាទីមុន មានខ្លឹមសារថា«មិនបាច់ ចាំលួច លាក់ទេ បើចង់បានប្ដីខ្ញុំមក ដល់ផ្ទះខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងផ្ដិត មេដៃ ប្រគល់ប្ដីឱ្យទៅ នាង ថាខ្ញុំនិយាយការ ពិតមិន កុហ កទេ សុំទំនា ក់ទំ នងលេខទូរស័ព្ទ នៅខាងមុខ 068 809 548»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment