មន្រ្តីនគរបាលទៀតហើយ! ប្រពន្ធ ខំដាក់ប្លង់ដីខ្ចីលុយធនាគារ ព្យាបាលប្តីឈឺ តែពេលជា ប្តីវិចលុយនៅសល់ ទៅអោបស្រីថ្មីហ៊ឺហា ទុកឲ្យប្រពន្ធដោះបំណុលម្នាក់ឯង…

មន្រ្តីនគរបាលពាក់ស័ក្តិ៣ នៅខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ ត្រូវប្រពន្ធដើម ដែលមានកូន ២នាក់រស់នៅក្នុង បន្ទុកដោយរស់នៅទាំងត្រដាប ត្រដួស បានទទូចស្នើសុំថ្នាក់ លើជួយរកយុត្តិធម៌ ខណ:ប្តីកំហូចទៅរៀប ការ ជាមួយស្រីថ្មីទុកឲ្យគ្រួសារ ដោះ បំណុល គេរីងខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមស្រ្តីឈ្មោះ ម៉ៃ ម៉ាឡែន រស់នៅភូមិពង្ររលីង ឃុំក្រវ៉ា ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្ត កំពង់ធំ ជាប្រពន្ធស្របច្បាប់លោកអនុសេនីយ៍ឯក ប៉ែនចាន់ មន្ត្រីនគបា លពា ក់ស័ក្តិ៣ នៅប៉ុសិ៍្តនគរបាលរដ្ឋបា លក្រវ៉ា ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ បានរៀបរាប់ សុំឲ្យថ្នាក់ដឹក នាំក្នុងខេត្តកំព ង់ធំជួយរ កយុត្តិធម៌ជាពិ សេសលោ កស្នងការនគរបាល ខេត្តស្តីទីថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្តីគាត់គឺលោក អនុសេនីយ៍ឯក ប៉ែនចាន់ បានលួច ផិតក្បត់មា នសហា យស្មន់ ជាមួយ នឹងស្រ្តីជា គ្រូបង្រៀនម្នាក់ រស់នៅភូមិឃុំជា មួយគ្នាខាងលើ ហើយ ទុកប្រពន្ធនិង កូនពីរនាក់ លើបន្ទុកគា ត់ជាប្រពន្ធដើម ចិញ្ចឹម ពោលគឺប្តីមានចេតនា ឱ្យប្រពន្ធដើមនិ ងកូន ដើម្បីដោះបំណុល ធនាគារ ឯកជនចំនួន ១ម៉ឺនដុល្លារ ទាំងដែលគាត់និងកូន គ្មានមុខរបរអ្វីផងនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងដែលគាត់ ជំពាក់លុយ ធនាគារនោះ គឺប្តីយកប្លង់ដី ទៅខ្ចីលុយធនា គារដើម្បីមើលជំងឺ(ប្តី)ដែល ឈឺកន្លងទៅជិតស្លា ប់ជិតរស់ តែដល់មើល ជំងឺជា ហើយ លុយ ដែលនៅ សេស សល់ បែរជា លោក ប៉ែនចាន់ ចុះចោ លកូននិងប្រពន្ធ ហើយយ កលុយដែល នៅសេស សល់នោះ ទៅរៀបកា រជាមួយស្រីថ្មីដែល ជាគ្រូប ង្រៀនទុកឱ្យប្រពន្ធនិងកូនសងលុយ ធនាគារជំនួស។ ដូច្នេះសូមលោក ស្នងការស្តីទី ជួយរក យុត្តិធម៌ឱ្យគាត់ ជាប្រពន្ធដើមផងព្រោះពេលនេះគាត់ គ្មានអ្វីជាទីពឹ ងដើម្បីសងបំ ណុលគេនោះទេ។ល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទិនការរៀបរាប់ខាង លើនេះអង្គភាពមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌ មានន គរវត្តមិនអាច សុំការបញ្ជាក់ពី លោកអនុសេនីយ៍ឯក ប៉ែនចាន់និងលោក ស្នងការស្តីទេខេត្តកំព ង់ធំបានទេ ដោយពុំមានលេខ ទូរស័ព្ទទំ នាក់ទំនង ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment