នុះ ច្បាប់នៅវៀតណាម ប្តីប្រពន្ធហែកកេរ្តិ៍គ្នា តាមហ្វេសប៊ុក បំពុលសង្គម អាចជាប់គុក៧ឆ្នាំ…

នៅមួយរយៈចុង ក្រោយនេះ គេសង្កេត ឃើញថា ប្តីប្រពន្ធ ឬគូសង្សារ មួយចំនួន ពេលជួប បញ្ហាប្រេះឆា បែកគ្នា ម្នាក់ៗតែង ចេញមុខឡាយ វីដេអូ ហ្វេសប៊ុក ហែកហួរ វាយប្រហារ និយា យពីរឿងអាស្រូវ ពីគ្នាគ្មាន សំចៃមាត់ ដើម្បីដណ្តើមយ កត្រូវរៀងៗខ្លួន ដែលទង្វើនេះ មិនខុសពីបើ កទ្រូងឲ្យក្អែកចឹក ឬលាត់សំព ត់ឲ្យញាតិ ឃើញឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីប្រពន្ធប្តីហែកហួរគ្នា រឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំ ងគ្រួសារឯង លើបណ្ដាញសង្គម Facebook, Zalo ឬ Twitter នេះ បើនៅប្រទេសវៀតណាម មានច្បាប់មួយ ចែងថា ជាបទល្មើសរំ លោ ភបំ ពា នសិទ្ធិ និងមិនគោ រពសិទ្ធិបុគ្គល ហើយក៏អាច ប្រឈម ជាប់ ពន្ធនាគា រចន្លោះពី ៣ខែដល់៧ឆ្នាំ និងផាកពិ ន័យជាប្រាក់ចន្លោះពី ១ លានទៅ ១,៥ លានដុង ឬប្រហែល៤៤ ទៅ៦៥ ដុល្លារអាមេរិក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment