គ្រូពេទ្យម្នាក់ ថាម្តាយមីងខ្លួនស្លាប់ដោយសារ ប្រើផលិតផលអាហារបំប៉ន របស់ក្រុមហ៊ុនUnicity ត្រឹម៤ថ្ងៃ…

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែល មានឈ្មោះថា Phiron Rida បានរៀបរាប់ថា៖ នេះជារូបមីង ក្មេករបស់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃសុខភាពរបស់គាត់ ល្អធម្មតាប្រកបរក ស៊ីជាធម្មតា ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលនេះផឹករយៈពេល 4 ថ្ងៃធ្វើឱ្យគាត់ស្លា ប់ភ្លាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកអស់លោកលោ កស្រីអ្នកលក់លទ្ធផលពេលមកដ ល់ផ្ទះសម្ដីនិយាយហូដូចទឹកពេ លមានប ញ្ហាតេទៅពួក វារវល់រហូតហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺ អាពួកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យផឹកផលិ តផលពួកវានេះអន់ លើសសត្វទៅទៀត ពីព្រោះអីពួកវាចង់បានតែក ម្រៃប៉ុណ្ណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាមិនស្គាល់ថាផលិ តផលនេះវាប៉ះពា ល់ដល់សុខភាព យ៉ាងណាទេសំខាន់ បំផុតឲ្យតែបាន លុយ។ក្រុមហ៊ុនវាមិនសូវប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាអ្នកដែលលួង លោមឱ្យផឹ កគឺវាខ្លាំងបំ ផុត។ពួកនេះ សត្វមិន ដូរផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment