ខ្លាំងមែន! គ្រាន់តែ ទូកនេសាទវៀតណាម ជ្រុលចង្កូតចូលទឹកដីដែនសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីបន្តិច ត្រូវអាជ្ញាធរគេ​បា​ញ់ស​ម្លា​ប់ចោលភ្លាមៗ…

អ្នកនេសាទ ជនជា តិវៀតណាមម្នាក់ បានស្លាប់ដោយ សាររបួ សដោ យគ្រា ប់ កាំ ភ្លើងនៅ ក្នុងការប្រឈម មុខដាក់គ្នា បន្ទាប់ ពីឆ្មាំសមុទ្ររប ស់ម៉ាឡេស៊ី បានព្យាយាម ឆែកឆេ រទូកចំនួន២ ដែលពួក គេជឿថា ជាការនេសាទខុ សច្បាប់។ នេះបើ យោងតាមការចុះ ផ្សាយរបស់ សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហានេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងកា រណ៍មួយទីភ្នាក់ ងារពង្រឹងដែនស មុទ្រម៉ាឡេស៊ី ​លោក Zubil Mat Som បាននិ យាយថា អ្នកនេសាទវៀតណា ម ចំនួន ១៩នាក់ បានជិះទូកចូ លមកនេសា ទក្នុងដែនទឹ កម៉ាឡេស៊ី ចម្ងាយ៨០ ម៉ាយល៍ ពីតូកបាលី ស្ថិតនៅភាគឥ សាន នៃរដ្ឋ Kelantan កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបាន និយាយថា “មុនដំបូងនាវិកឆ្មាំឆ្នេរ សមុទ្ររបស់យើង បានបា ញ់ព្រ មាន នៅលើ អាកាស ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេ បាន វា យបក និងចា ក់សាំង ដបដើម្បីដុ តក ង់ឡានក្នុងគោ លបំណ ងព្យាយាម ធ្វើឲ្យឆាប ឆេះទូកឆ្មាំឆ្នេរ សមុទ្រ ដែលត្រូវបាន បំ ផ្លា ញដោ យការវា យលុក យ៉ា ងខ្លាំង ឆ្មាំនេ សាទយើងគ្មាន ជំរើសអ្វីក្រៅពីបើក ការបា ញ់ការពា រខ្លួន” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបើកឆា កប្រយុទ្ធមួយគ្រា បានធ្វើឲ្យអ្នកនេ សាទជន ជាតិវៀតណាមម្នាក់ រងរបួ សដោ យគ្រា ប់កាំ ភ្លើ ង ហើយត្រូវបាន ប្រកាសថា បានស្លា ប់បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបា ននាំ យកទៅច្រាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រមុខឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររូបនេះបា នមានប្រសា សន៌ឲ្យដឹងថាទៀតថា សមាជិ កនាវិក ១៨នាក់ ផ្សេង ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួន ហើយ នឹងត្រូវបានស៊ើ បអង្កេតចំ ពោះប ទល្មើសផ្សេងៗរួមមាន ការនេសា ទខុសច្បាប់ ការ ចូលដោយខុសច្បាប់ និងកា រប៉ុន ប៉ ងធ្វើឃា ត ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment