សូមប្រយ័ត្នខ្មែរយើង! វៀតណាម រកឃើញភ្ញៀវចូលរួមបុណ្យស​ព​ ៣នាក់ ឆ្លងកូវីដ-១៩ និង២០០នាក់ធ្វើចត្តាឡីស័ក

នៅច្រកចូល​លេខ ១៦០ ផ្លូវ​​ត្រឹង កាវ វឹង ក្នុងទីក្រុងដាណាង​ មាន ពលរដ្ឋ ៣០០គ្រួសារ មានមនុស្សសរុប​១៦០០នាក់ ក្នុងនោះ មាន មនុស្ស​២០០នា ក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធ ទៅចូលរួមពិ ធីបុណ្យស ព​ ដែលមា នមនុស្ស​៣នាក់ត្រូវបានគេ រកឃើញឆ្លងកូវីដ​-១៩​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី​១៦ខែសីហា នេះ គណៈកម្មការស្រុក ថាញ់ឃេ ទីក្រុងដា ណាង​ បានឲ្យដឹងថា ​បានឡើង បញ្ជីឈ្មោះពលរដ្ឋ​រស់នៅក្នុង ច្រកផ្លូវ ១៦០ បានទៅចូលរួមពិ ធីបុណ្យស ព នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន​។ នៅក្នុង តំបន់នោះដែរ មានផ្សារតូចមួយ​ដែ លមានអា ជីវករល ក់ដូរប្រមាណ២០ តូប ប៉ុណ្ណោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងករណីមួយផ្សេង ទៀត​​ដែលចាប់អារម្មណ៍ គឺ លោក NVL ប្រធានក្រុមនៅក្នុងតំប ន់ខាងលើ​ ពេលថ្មី​ៗ បានទៅចែកប័ណ្ណសម្រាប់ទៅផ្សារដល់ព លរដ្ឋ។ ក្នុងរយៈពេលដែ ល​លោក ទៅចែកចា យ​ពលរដ្ឋរូបណា បាន ជួបលោក​ ទទួលប័ណ្ណនោះ គឺត្រូវតែ​យកកំ ហាកទៅធ្វើតេស្តរកកូវីដ​-១៩ទាំ ងអស់ នៅថ្ងៃទី​១៦ ខែសីហា​នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកពិធីបុណ្យស ពលោកយាយ​ កើតឆ្នាំ​១៩៣០ ​ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី​១២ដល់ ថ្ងៃទី​១៤ខែសីហា នៅច្រកផ្លូវ ១៦០ ។ក្រោយពិធីបុណ្យស ព​មន្ទីរសុខាភិបាល​បាន រកឃើញមនុស្ស​៣នាក់​វិជ្ជ មានកូវីដ​-១៩ ធ្លា ប់បានទៅចូលរួម​ក្នុងពិធីបុណ្យស ពខា ងលើ​។ ទាំងនោះហើ យ​ទើបមន្ត្រីក្នុងតំបន់ បានធ្វើតេស្តព លរដ្ឋ​ដែ លធ្លា ប់ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសព។ នៅពេលនេះ អ្នកដែលចូលរួមបុណ្យត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក ទាំងអស់ រង់ ចាំការធ្វើតេស្ត​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment