ករណីប៉េអឹម បា​​​ ញ់ រះ​ ជាច្រើន គ្រា ​​​ប់ ​នៅសៀមរាប លោកមេបញ្ជាការ ថាជាករណីច្រលំរា​លកៃ​ប៉ុណ្ណោះ…

លោកឧត្តម សេនីយ៍ ប៉ោវណ្ណនិត មេបញ្ជា ការ កងរា ជអាវុ ធហត្ថខេត្ត សៀមរាប បានថ្លែងតា មទូរស័ព្ទប្រាប់បណ្ដាញសៀមរាប ប៉ុស្ដិ៍នៅយ ប់ថ្ងៃអាទិត្យទី ០៩ខែ សីហាមុន នេះបន្តិចថា ជុំវិញការ ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន មួយចំនួនហា ក់មិនមា នការពិ ត លោក ឧត្តមសេ នីយ៍ប៉ោ វណ្ណនិតថា ករ ណីនេះ មិនមែ នជាករ ណី បា ញ់ បោះ នោះទេ ប៉ុន្តែជា កា រាល កៃមុ នចេញ ល្បាត តែប៉ុណ្ណោះ។លោ កប៉ោ វណ្ណនិតថា រាល កៃ តែ ២ គ្រា ប់ តែប៉ុណ្ណោះមិនដូច ការ លើកឡើង មួយ ចំនួន នោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា បណ្ដាញសា រព័ត៌ មាន បា នផ្សព្វ ផ្សាយថា នៅល្ងាចកាល ពីវេលា ម៉ោងប្រមាណ ជា ២០ យប់ ថ្ងៃទី០៨ខែសី ហា ឆ្នាំ២០២០ មានក រណី បា ញ់ បោះ សេ រីបង្អើល មេ ឃមួយ កើត ឡើងនៅ ចំណុ ចក្នុងបន្ទាយ កងរា ជអា វុធហត្ ខេត្តសៀមរាប ស្ថិតក្នុង ភូមិ មណ្ឌល ២ សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ ក្រុង សៀមរាប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេចក្តីរាយការ ណ៍បានប ញ្ជាក់ថា ជ នប ង្កមាន ឈ្មោះ ស៊ុន ស៊ីណាត មានឋា នៈជា នាយ ចំណ ង់ បានបា ញ់ដោយ កាំភ្លើង អា កា៤ ៧(AK47)អ ស់ ជាច្រើនគ្រា ប់។សេក្តីរាយ ការណ៍ បន្តថា មន្ត្រីខាង លើមាន ការ អាក់ អន់ ចិត្តដោ យសា រថ្នាក់ លើមិ នសូវខ្វា យខ្វល់ ជាមួ យគាត់ ដោយ ពេ លខ្លះពួកគាត់ ឈឺ ក៏គ្មា ន នរណាម កមើល ជា ដើម…​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីអាវុ ធ ហត្ថខា ងលើ គឺត្រូវបាន ថ្នាក់ បញ្ជូនម កពីអាវុ ធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស ឲ្យម កជួយ កិច្ចការអ ន្តរា គមន៍ ក្នុង ខេត្ត សៀមរា ប។ជុំវិញករណី នេះ មន្ត្រីអាវុធហ ត្ថខេត្តសៀម រាប បាន ថ្លែង ថាមិន មែនជា ក រណីពិត នោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភ ពព័ត៌ មាន ចុងក្រោយ បានឲ្យដឹ ងថា ករណី បា ញ់ បោះ នេះ ត្រូវបា នការិយា ល័យ បុគ្គលិ កនៃកងរាជ អាវុធហត្ថ ខេត្តសៀមរាប ហៅជ ន បា ញ់ ខា ងលើ មកសា កសួររួ ចហើ យ តែចំ ណា ត់ការប ន្តយ៉ាងនោះគេ នៅ មិនទា ន់ ដឹង នៅឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment