មិនមែនជារឿងលេងសើចទេ! ពលរដ្ឋខ្មែរ យកគ្រា​ប់បែ​ក ធ្វើជា​ចង្ក្រានដាំបាយហូបរាល់ថ្ងៃមិនខ្លាចផង អាជ្ញាធរឃើញផ្អើលឆោឡោ…

នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមក ម្ទេច គ្រា ប់(EOD) នៃអង្គ ការដោះ មី នកម្ពុជា(CSHD)​ បានទទួលសំណើពីប្រជាព លរដ្ឋ ភូមិខ្សាច់ អំពិល ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប រកឃើញគ្រា ប់ត្បាល់ ៦០មម ចំនួន៨ គ្រាប់ គ្រា ប់ផ្លោង ៧៥មម ចំនួន ៣គ្រា ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាប់មិន ធាក់ថ យ១០ ៦មម ចំនួន១ គ្រា ប់ ឡង់ ៤០មមចំនួន១ គ្រា ប់ សរុប ចំនួន ១៣គ្រា ប់ គ្រា ប់ទាំង នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រទះ ឃើញលើ ដីចម្ការ និងប្រជា ពលរដ្ឋមួយគ្រួសារបាន យកគ្រាប់ មកឆ្នៃធ្វើជា ច ង្រ្កា ន ដាំ ស្លក្បែរ ផ្ទះ ហើយក្រុមកា រងារCSHD បាន អប់រំ និង ចល័តវា យ កទៅ បំផ្លា ញចោ លនៅ កន្លែងមា នសុវត្ថិភាព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរ មី ន​ សូមអំពា នាវដល់ បងប្អូនប្រជាព លរដ្ឋទាំ ង​អស់ នៅពេ លឃើញ គ្រា ប់មី ន​ និងគ្រា ប់មិ នទាន់ផ្ទុះ សូមកុំ ប៉ះ ល់​​ ដំ គប់ លេង ឫកែច្នៃ ផ្សេងៗ វាអាច បណ្តាល អោ យផ្ទុះស្លា ប់ របួ ស​ ពិ ការ​ គ្រប់ ពេល​ និងសូមរាយការណ៍ ទៅអាជ្ញាធ រមូលដ្ឋាន និងប្រតិបត្តិករ បោសសំ អាតមី នដែល នៅជិ តទីនោះ ដើម្បីយ កគ្រា ប់ទាំងនោះ ទៅកំ ទេច ចោល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment