វីវរហើយ! នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ប្រកាសបន្ទាន់ ពីហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាន់តែខ្លាំង ដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ ១៥នាក់

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណា មលោក ង្វៀន ស័នភុក (Nguyen Xuan Phuc) បាន​មាន ​ប្រសាសន៍ថា​ “ហានិ ភ័យ​នៃការ​ឆ្លង​នៅក្នុង​ សហគមន៍​ គឺខ្ពស់ណាស់​ ដែល​ទាម ទារឲ្យ​មា ន​ការ ប្តេជ្ញាចិត្ត​ ការសាមគ្គី​ និង​ទំនួល ខុសត្រូវ​បន្ថែមទៀត​ពី​ប្រព័ន្ធ​ន យោបាយ​ ដើម្បី​ចាត់ វិធានការ​ កាន់តែ​តឹ ងរឹង​ និង​មោះ មុតខ្លាំង​ក្នុង​រ យៈពេល​ ២ សប្តាហ៍​ខាងមុខនេះ​។ នេះបើតា មការចុះផ្សាយដោ យសារព័ត៌មាន VnExpress នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមលើនេះ​ លោក​នាយ ករដ្ឋមន្រ្តី​វៀតណាម​ បាន​និយាយ​ថា​ ការ​ធ្វើតេស្ត​រ កកូវីដ​ឲ្យ​បាន​ លឿន​ឆា ប់រហ័ស​ និងឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ​ គឺជា​គ ន្លឹះ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ ការរីក​រា លដាល​នៃ ជំងឺ​ឆ្លង​សកល​។ នៅអំឡុង ពេលនេះ​ លោក​ថា​ អាជ្ញាធរ​ក្រុងហាណូយ​បាន ​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​តេស្ត​សា​ ជា​ថ្មី​ទៅលើ​ម នុស្ស​ចំនួន​រា ប់ពាន់នា ក់​ដែល​ទើ ប​បាន​វិលត្រឡប់​មកពី ​ទីក្រុង​ដាណាង​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងតំបន់ខៀវ ដែល​ជាតំ បន់​មាន​អ្នកឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ ដៃ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ​ដែល​ត្រូវ​ បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​តាមដាន​ អ្នក​ឆ្លងជំងឺ​ ត្រូវ​បាន​ទាញ​យ ក​ចំនួន​ ៨,៥ ​លាន​ដង​។ នេះ​ បើតាម ​រដ្ឋមន្រ្តី​សុខាភិបាល​វៀត ណាម​ និយា យ​នៅក្នុង​ សេចក្តី​ថ្លែង ការណ៍មួយ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ ដដែល​ ខាងលើ​ ក្នុង​ចំណោម​អ្នក ​ឆ្លង​កូវីដ​ ២៩៨​ នាក់​ ដែល ត្រូវបាន រកឃើញ​ក្នុង​រយៈពេល​ ២ សប្តាហ៍​ចុងក្រោយ ​នេះ​ មាន​ ២១ នាក់​ត្រូវបាន​ រកឃើញ​តាមរយៈ​ កម្មវិធី​ទូរសព្ទ ដៃ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​។គួរគូសបញ្ជា ក់ជូនថា ប្រទេសវៀត ណាម បាន​រាយការណ៍​ ពី​អត្រា​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ ចំនួន សរុប នៅទូទាំងប្រទេសឡើងដល់ ៨៤៧ នាក់​និង មានស្លា ប់ចំនួន ១៥ នាក់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment