មានរឿងអីទៀតហើយ? កងកម្លាំងពិសេស ជិត១០០នាក់ នាំគ្នាផ្ដិតមេដៃប្ដឹង កុំឲ្យតែងតាំងលោកឡុង ដារ៉ាវិជ័យ ឡើងធ្វើជាមេខ្លួន…

កងកម្លាំងអន្តរាគម ន៍ពិសេស នៃស្នងការដ្ឋានន គរបា លរា ជធានីភ្នំពេញ ជិត១០០នាក់ នាំគ្នាផ្ដិតមេដៃប្ដឹងតវ៉ាចំពោះការតែង តាំង វរសេនីយ៍ត្រី ឡុង ដារ៉ាវិជ័យ នាយរងការិ យាល័យអន្តរាគមន៍ និង តម្រួតបទបញ្ជា ឱ្យទៅជាមេបញ្ជាការកង អន្តរាគមន៍ ជំនួសលោ កវរសេ នីយ៍ឯកព្រំ ចាន់ណា ស្នងការរង និងជា មេបញ្ជាការកងអន្តរាគមន៍ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយហេតុថា វរសេនី យ៍ត្រី ឡុង ដារ៉ាវិជ័យ នេះ ជាកូនធម៌របស់ លោកវរសេនីយ៍ឯក ព្រំ ចាន់ណា ស្នង ការរង និងជាមេបញ្ជាការក ងអន្តរាគមន៍ ស្នងការដ្ឋាននគរបា លរាជធានីភ្នំពេញ ហើយមា នច រិតក្រ អឺត ក្រទម ឆ្មើងឆ្មៃ ពុក រលួយ គ្មានភា ពជាដឹក នាំដូចគ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងកម្លាំង អន្តរាគមន៍ពិសេស នៃស្នងការដ្ឋានន គរបាលរាជ ធានីភ្នំពេញ ជិត១០០នាក់ បានស្នើសុំ ឱ្យឯកឧត្ដមឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ស ថេត អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ និងជាស្នងការនគរបា លរាជធានីភ្នំពេញ មេត្តាពិនិត្យចំ ពោះ ការតែងតាំ ងវរសេនី យ៍ត្រី ឡុង ដារ៉ាវិជ័យ នាយរងការិយាល័យអន្តរាគមន៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងតម្រួត បទ បញ្ជា ឱ្យទៅជាមេបញ្ជាការក ងអន្តរាគមន៍នេះឡើងវិញ និងជួយសម្រួលដល់ ទុក្ខលំ បា កពួកគេដែលជាកង កម្លាំង អន្តរាគ ន៍ពិសេស នៃស្នងកា រដ្ឋាននគរ បាលរាជ ធានីភ្នំពេញ ផង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment