មន្ទីរសុខាភិបាល ទាត់ចោលរបាយការណ៍ចៅសង្កាត់សិត្បូ ដែលថាស្ត្រីឆ្លងកូវីដ បានប៉ះពាល់មនុស្សច្រើននាក់

មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តកណ្ដាល សូមធ្វើការបដិសេធលិខិត លេខ ០១១/២០ចុះថ្ងៃ ទី ១០ខែ សីហាឆ្នាំ ២០២០ របស់លោកចៅ សង្កាត់ សិត្បូ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ដែលបានធ្វើរបាយ ការ ណ៍ជូន អភិបាលក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាលអំពីស កម្មភាពរប ស់អ្នកជំងឺ ផ្ទុក មេរោគ កូវីដ-១៩ រស់នៅ ភូមិព្រែកត្រែង សង្កាត់ សិត្បូក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលលិខិតនេះ ពុំត្រឹមត្រូវហើយគ្មានប្រភព ច្បាស់លាស់ ខុសពីការចុះ អង្កេតតា មដានស្រាវជ្រាវរបស់ មន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលននិង ការសហ ការផ្ដល់ព័ត៌មានពីអ្នក ជងឺ និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ។ នេះបើតាម លិខិតផ្លូវការមួយដែល ទូរទស្សន ៦ជាតិកម្ពុជាបានចេញផ្សាយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹម នេះដែរ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ក៏បានអំពាវ នាវដល់ សាធារ ណជនសុំមេត្តាបញ្ឍ ប់ការផ្សាយ បន្តនូវលិខិ តដែ លមានភា ពមិ នច្បាស់ លាស់ នេះ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment