សោកស្តាយ! មួយល្ងាចសោះ វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ២១នាក់ និងស្លាប់ឡើងដល់ ១០នាក់ហើយ…

នៅវៀតណាម គិតត្រឹមល្ងាច ថ្ងៃសៅរ៍ទី​៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០​ បានរក ឃើញករណី ជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ២១ នាក់ ទៀត ដែលធ្វើឲ្យចំនួន អ្នកឆ្លងសរុប ៨១០ នាក់ កំពុងសម្រាក ព្យាបាលចំនួន ៤០៥ នាក់ និងស្លា ប់ ១០នាក់។ ករណីជាសះ ស្បើយស រុប ៣៩៥នាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា៖ វៀតណាម គិតត្រឹមល្ងាច ថ្ងៃសៅរ៍ទី​៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០​ បានរក ឃើញករណី ជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ២១ នាក់ ទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងស ហគមន៍ នៅទីក្រុងដា ណាង ១៥នាក់ ខេត្តក្វាង ណាម ២ នាក់ បាក់ហ្សាង ២នាក់ ខាញ់ហ៊រ ១នាក់និង មកពីអា មេរិក ១នាក់ ចូលហាណូយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះចំនួន អ្នកឆ្លងសរុប ៨១០ នាក់ កំពុងស ម្រាកព្យាបាលចំនួន ៤០៥ នាក់ និងស្លា ប់ ១០នាក់។ ករណី ជាសះស្បើយ សរុប ៣៩៥នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា៖ រហូតដល់ពេ លនេះ ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ សរុប ៣៥៣ នៅ១៥ ខេត្តនិងក្រុង ក្នុង នោះដាណាងមានករណីឆ្លងសរុប ចំនួន ២៥០ ខេត្តក្វាងណាម ៦៤​​ទីក្រុងហូជីមិញ ៨ ទីក្រុង ហាណូយ ៥ ក្វាងង៉ៃ ៥ បាក់ហ្សាង ៥ ឡាងសឺន ៤ ខេត្តដាក់ឡាក់ ៣ ដុងណៃ ២ ក្វាងទ្រី ២ ខេត្តថៃប៊ិញ ១ ហា ណាម ១ ថាញ់ហ៊រ ១ ហៃហ្សឺង ១ និង ខាញ់ហ៊រ ១៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment