ដំណឹងបន្ទាន់! អាសន្នទៀតហើយ ចិនព្រមាន ពីជំងឺឆ្លងកា​ចសា​ហាវមួយទៀត មានមនុស្សស្លាប់ ១១នាក់ហើយ កើតចេញពីសត្វកណ្តុរ…

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ រដ្ឋបានរាយ ការណ៍ នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថា អាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងមួយ នៅតំបន់ Inner Mongolia របស់ចិនបានចេញកា រព្រមា នមួយ បន្ទាប់ ពីអ្នកជំងឺ ដែលកើ តរោ គគ្រុន ញា ក់ និងចុះ ក្អួត ឬជំងឺប៉េសប៊ូបូ និក (Bubonic) បានស្លា ប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីជំងឺប៉េស នេះមិ នមែន ជារឿងចម្លែកនោះ ទេនៅ ក្នុងប្រទេសចិន ទោះបីជា ការផ្ទុះឡើងនៃ ជំងឺនេះកម្រកើតមានច្រើនក៏ ដោយ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រទេសចិន បានរាយ ការណ៍ថាមា នករ ណីជំងឺនេះចំនួន ២៦ ករណី និងស្លា ប់ចំនួន ១១ នាក់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារព័ត៌មាន People’s Daily ដែលដកស្រង់សេច ក្តីប្រកាសរបស់ គណៈកម្មាធិកា រសុខភា ពនៃទីក្រុង Bayan Nur បានឲ្យដឹងថា អ្នកជំងឺត្រូវបាន បញ្ជាក់ថាមា នជំងឺ ប៉េស ប៊ូបូនិក ។ ជំងឺប៉េ សប៊ូ បូនិក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “មច្ជុរាជខ្មៅ” នៅសម័យ មជ្ឈឹមគឺជា ជំងឺឆ្លងដ៏ សា ហា វ ហើយជារឿយៗ បណ្តាលឲ្យស្លា ប់ម កពីការរាលដា លភាគច្រើនដោ យសត្វ ក ណ្ដុរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារព័ត៌មា ន People’s Daily បានរាយ ការណ៍ថា គណៈកម្មាធិការបា នចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង កម្រិតទីបីដែលជាកម្រិតទាប បំផុតទី ២ នៅក្នុង ប្រព័ន្ធកម្រិត ចំនួន ៤ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដ ល់ចុង ឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីការពារការរីករាល ដាល នៃ ជំងឺនេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគឺជាការស្លា ប់ទី ២ នៃអ្នកជំ ងឺប៉េ សប៊ូ បូនិក ដែលត្រូវបាន រាយកា រណ៍ក្នុងខែ នេះ នៅក្នុង តំបន់ Inner Mongolia ។កាល ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អាជ្ញាធរ នៅទីក្រុង Baotou ដែលនៅជាប់ នឹងទីក្រុង Bayan Nur បានរាយការ ណ៍ថាអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺប៉េ សពោះ វៀនបាន ស្លាប់ ដោយសា របាត់ បង់ប្រព័ន្ធឈា មរត់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនោះអា ជ្ញាធរទីក្រុង Bayan Nur បានបិទតំបន់ ដែលអ្នកជំ ងឺស្លា ប់ និងបានដាក់ មនុស្ស ៧ នាក់ដែលជាប់ទាក់ទង នឹងអ្នកជំងឺ ឲ្យនៅដា ច់ ដោ យឡែក បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេ ស្តអវិជ្ជមាន ចំពោះ ជំងឺ នេះ ហើ យក៏បានលេប ថ្នាំ បង្ការ ផងដែរ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment