គាំទ្រទេ! ក្រសួងអប់រំ តម្រូវឲ្យគ្រូ និងកូនសិស្ស ដែលធ្លាប់ចេញទៅប្រទេសក្រៅ ធ្វើតេសន៍រក កូវីដ១៩

ក្រសួង​អប់រំ បានសម្រេច ​ប្ដូរ​គោលការណ៍ ​មិន​តម្រូវឱ្យ​គ្រប់​ សិស្សានុសិស្ស​ និង​គ្រប់​ បុគ្គលិក ​នៃ​សា លា​ឯកជន​ទាំង​២០ ​ ដែល​នឹង​ បើក​ដំណើរការ ​ក្នុង​ខែ សីហា​នេះ ​ត្រូវ​ធ្វើ​តេស្ត​រក ​ជំងឺ កូវីដ​-19 ​ទាំងអស់គ្នា​ នោះទេ​។​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ស្វែងរក ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-19​គឺ​តម្រូវ​តែ​សិស្ស រឺ​ អាណាព្យាបាល និង​បុគ្គលិក​សា លា​ដែ ល​មាន​ប្រវត្តិ​ធ្លាប់​ចាកចេញ​ទៅ​ក្រៅប្រទេស ​ក្រោយ​ ដើមខែ មិថុនា​ឆ្នាំ ២០២០​ប៉ុណ្ណោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួង​អប់រំ​តាម រយៈ លោក រស់ សុ​វាចារ អ្នកនាំពាក្យ​ បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់ BTV ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៤​ខែសីហា​ឆ្នាំ ២០២០​នេះ​ថា ​ក្រសួង​អប់រំ​បានសម្រេច​ប្ដូរ​ គោលការណ៍​មិ ន​តម្រូវ​ឱ្យ​គ្រប់​សិស្ស​នុ​សិស្ស និង​បុគ្គលិក ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ឯកជន​ទាំង ២០​ដែល​នឹង​ បើក​ដំណើកា​រ​ក្នុង​ខែ សីហា​នេះ​ ត្រូវធ្វើ​តេស្ត​ស្វែងរក​ជំងឺ​កូ​វិដ ១៩​នោះទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រស់ សុ​វាចារ បញ្ជាក់ថា ការធ្វើ​តេស្ត​ស្វែង រក​ជំងឺ​កូ​វីដ ​១៩ គឺ​តម្រូវ​តែ​សិស្ស អាណា​ព្យាបាល បុគ្គលិក​របស់​គ្រឹះស្ថាន ​ដែលមាន​ប្រវត្តិ​ចាក ​ចេញ ទៅ​ក្រៅប្រទេស ​ក្រោយ​ដើមខែ ​មិថុនា ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ចំពោះ​អ្នក​គ្មាន​ ប្រវត្តិ​ចាកចេញ​ក្រៅប្រទេស ​រឺ​ចាកចេញ​ក្រៅ​ប្រទេស​មុន​ដើមខែ​ មិថុនា មិន​តម្រូវឱ្យ​ធ្វើតេស្ត​រក​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​នោះទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមក​តាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង ​របស់​ក្រសួង​អបរំ បាន​បញ្ជាក់ថា សាលារៀន​ឯកជន​ ចំនួន ២០ ដែលមាន​ស្តង់ដារ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​មាន​ទីតាំង​ក្នុង ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រុង​បាត់ដំបង​ និង​ក្រុង​សៀមរាប​អាច ​បើក​ដំណើការ​ជាថ្មី​ក្នុង​ខែ សីហា​ឆ្នាំ ​២០២០​នេះ​។ ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​នេះ ​ក៏​បញ្ជាក់​ពី​វិធានការ​ជាច្រើន​ចំណុច ដែល​តម្រូវឱ្យ​សាលា​ឯកជន​ទាំងនេះ ​ត្រូវ​គោរព​ តាម​ផងដែរ ​ក្នុងនោះ ​រួមមាន​ការរៀបចំ​បរិស្ថាន​សាលា អគារសិក្សា​ និង​ការរៀបចំ​ថ្នាក់រៀន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(​ចំនួន​សិស្ស​ក្នុង​ថ្នាក់រៀន​ដែល​គោរព​បាន​នូវ​គម្លាត​សុវត្ថិភាព​) ​ដោយ​ត្រូវ​អនុវត្តតាម ​ការណែនាំ​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ​និង​អង្គការ​សុខភាព ​ពិភពលោក ការ​បាញ់​ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ​ជា ​ទៀងទាត់ និង​ត្រូវ​បំពាក់​ឧបករណ៍​សម្រាប់​សម្លាប់​មេរោគ​តាម​ស្តង់ដារ​។ ​ ការតម្រូវ​ឱ្យ​បន្ត​អនុវត្ត​នូវ​វិធីសាស្ត្រ​សិក្សា​តាមបែប​ចម្រុះ​គឺ​ ការសិក្សា​ពី​ចម្ងាយ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ រួម​ជាមួយ​នឹង​ការសិក្សា​នៅក្នុង​ថ្នាក់រៀន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រមទាំង​គោរព​នូវ​ពិធីសារ​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​សិក្សា ហើយ​ក្រសួង​ក៏​នឹង​ចេញ​គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃ​ការ​លើកកម្ពស់​សុខភាព​សិក្សា​ក្នុង​បរិបទ​កូ​វីដ​ ជា​មូលដ្ឋាន​គោល​សម្រាប់​ការរៀបចំ​ពិធីសារ​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​សិក្សា​របស់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ផងដែរ​។ ​ចំពោះ​ករណី​ធ្វេសប្រហែស​ណាមួយ​របស់​សាលារៀន​ឯកជន​ទាំងនោះ​ ក្រសួង​អប់រំ​នឹង​ធ្វើ​ការព្រមាន ​ហើយ​ឈាន​ទៅ​ផ្អាក​ដំណើរការ​បណ្តោះអាសន្ន​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment