មន្ត្រីច្រើនពេក លោកគៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ ប្រកាសផ្អាកតែងតាំងនគបាល​បណ្តោះអាសន្ន ព្រោះលើសតម្រូវការ…

នាយឧត្តម សេនីយ៍ គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អគ្គនាយក នៃអគ្គនា យកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ បានផ្អាក រាល់ការ ស្នើសុំតែងតាំងមុខ តំណែង មន្ដ្រីនគរបា លជាតិ ចាប់ពីថ្នាក់នា យរងប៉ុសិ៍្ត នាយរងការិយា ល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ឬផ្ទេរសម្រួលភា រកិច្ចមន្ដ្រី ជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមលិខិតរបស់ អគ្គនាយក ដ្ឋានអ ន្ដោប្រវេសន៍ នៅថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ បានពិនិត្យឃើញថា មុខតំណែងមន្ដ្រីនគរបា លជាតិ ថ្នាក់នាយរងប៉ុសិ៍្ត នាយរ ងការិ យាល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនា យកដ្ឋាន អន្ដោប្រវេសន៍ មានការកើនឡើង គួរឲ្យកត់សម្គាល់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ មានប្រសាស ន៍ថា «ដូចនេះ ដើម្បីចូ លរួមទប់ ស្កាត់ ការតែងតាំង មុខតំ ណែងលើស ពីតម្រូវការកំណត់ ក្នុងរចនា សម្ព័ន្ធរបស់ នាយកដ្ឋានការិ យា ល័យ អង្គភាពពុំស មស្រប ទៅនឹងទំ ហំការងារ និងធានាបានប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការដឹក នាំគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាកា រចូលរួម អនុវត្តស្ដីពី ការកំណត់ ចំនួនមុខតំ ណែងអគ្គស្នងការរង អគ្គនាយករង អនុប្រធានាយ កដ្ឋានកណ្ដាល អនុប្រធា ន នាយកដ្ឋាន នាយរងការិ យាល័យ និងថ្នាក់ប្រហាក់ ប្រហែល ក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌមន្ដ្រីនគរបាលជាតិ កម្ពុជា និងក្របខ័ណ្ឌ ពន្ធនាគារក្រ សួមហាផ្ទៃ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្ថែមថា «អគ្គនាយកដ្ឋានអ ន្ដោប្រវេសន៍ សូមស្នើគ្រប់ បណ្ដា នាយកដ្ឋាន ចំណុះអគ្គនា យកដ្ឋាន ប្រវេសន៍ ផ្អាករាល់ការ លើកសំណើសុំ តែងតាំងមុ ខតំណែង មន្ដ្រីនគរ បាលជាតិថ្នាក់នា យរងប៉ុសិ៍្ត នាយរងការិយាល័យ និងអនុប្រធាន នាយកដ្ឋានបន្ថែម ឬ/និងការផ្ទេរសម្រួល ភារកិច្ចមន្ដ្រីន គរបាល ពីនាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ អង្គភាព នៅក្នុងរច នាសម្ព័ន្ធ ដែល លើសពីតម្រូវកា រជាក់ស្ដែង រង់ចាំកា រធ្វើវិភា គមុខងារ និងការសម្រេចពី សម្ដេច ក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនា យករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment