ក្រសួងយុត្តិធម៌​ ព្រមានចាប់អ្នកទាមទារឲ្យដោះលែងលោក​ រ៉ុង​ ឈុន​ ព្រោះជាទង្វេីខុសច្បាប់

បន្ទាប់ពីមាន ការប្រមូលផ្តុំពី ប្រជាពលរដ្ឋលើ កបដា ទាមទារឱ្យតុ លាកា រដោះលែង លោក រ៉ុង ឈុន ក្រសួងយុត្តិធម៌ តាមរយៈ អ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួន បានហៅ ការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅ មុខសាលា ដំបូងរាជ ធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទាម ឲ្យដោះលែ ងលោក រ៉ុង ឈុន ថាមិ នមែន ជាទង្វើត្រឹមត្រូម តាមច្បាប់ឡើយ ប៉ុន្តែ ជាការ ដាក់សម្ពាធ លើស្ថាប័ន តុលាការ «ដែលអាចប្រឈ មមុខ នឹងកា រចោទកា ន់អំពីបទ ល្មើស ព្រ ហ្មទ ណ្ឌ តាម មាត្រា៥២២នៃក្រមព្រ ហ្មទ ណ្ឌ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបជូនថា៖ ការព្រមា នរប ស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ធ្វើឡើងតាមរយៈសេ ចក្តីប្រកាសព័ ត៌មាន នៅថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ។ តាមរ យៈសេ ចក្តីប្រកាស ព័ត៌មាន អ្នកនាំពា ក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ បកស្រា យថា ក្នុងសង្គមនីតិរដ្ឋ ការការពា រខ្លួន ពីការចោទប្រកាន់អំ ពីបទ ល្មើសណាមួយរប ស់អង្គការ អយ្យការ ត្រូវធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសេចក្តីប្រកា សអ្នកនាំពាក្យ បន្តថា ក្នុងន័យនេះ លោក រ៉ុង ឈុន មានសិទ្ធិពេញលេ ញស្របតា មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងតាមក្រមនីតិ វិធីព្រ ហ្មទ ណ្ឌ ក្នុងការស្វែងរក និងការពឹ ងពាក់មេ ធាវីពូកែៗ ដើម្បីការ ពារសុច រិតភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរ បស់ខ្លួន តាមផ្លូវច្បាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យ បានហៅ សកម្មភាពរប ស់ក្រុមអ្នកទៅ តវ៉ានៅមុខ សាលាដំបូងរា ជធានីភ្នំពេញ ថាខុសច្បាប់ ហើយអំពាវ នាវឲ្យពួកគេ បញ្ឈប់ជា បន្ទាន់ មុននឹងអាជ្ ញាធ រមានសមត្ថកិច្ច ចាត់វិ ធានការ។សូមបញ្ជាក់ថា៖ តំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើ លកម្ពុជា និងជាប្រធានសហភាពសហ ជីពកម្ពុជា លោក រ៉ុង ឈុន ត្រូវបា នសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទ ល្មើស ជាក់ស្តែង ញុះញង់ ឲ្យមាន ភាពវឹក វរដល់ សន្តិសុខសង្គមលើ បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment